Input:

18/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb. Garance

č. 18/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1994 byla v Lisabonu přijata Smlouva o energetické chartě.
Jménem České republiky byla Smlouva podepsána v Lisabonu dne 8. června 1995. Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u vlády Portugalské republiky, depozitáře Smlouvy, dne 17. června 1996.
Smlouva se v souladu s ustanovením jejího článku 45 odst. 1 předběžně prováděla ode dne podpisu a v České republice od 8. června 1995. Na základě svého článku 44 odst. 1 Smlouva vstoupila v platnost dne 16. dubna 1998 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
České znění Smlouvy ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.
 
L 380/24
ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
31.12.1994
PŘÍLOHA 1
SMLOUVA O ENERGETICKÉ CHARTĚ
Preambule

SMLUVNÍ STRANY TÉTO SMLOUVY,
s ohledem na Pařížskou chartu pro novou Evropu, podepsanou dne 21. listopadu 1990,
s ohledem na Evropskou energetickou chartu přijatou v závěrečném dokumentu Haagské konference o Evropské energetické chartě, podepsaném v Haagu dne 17. prosince 1991,
připomínajíce, že všichni signatáři závěrečného dokumentu Haagské konference se zavázali sledovat cíle a zásady Evropské energetické charty a co nejdříve realizovat a rozšířit svou spolupráci v dobré víře sjednáním Smlouvy o energetické chartě a protokolů k ní, a přejíce si postavit závazky obsažené v této chartě na bezpečný a závazný mezinárodní právní základ;
přejíce si též vytvořit strukturální rámec potřebný pro provádění zásad formulovaných v Evropské energetické chartě;
vyslovujíce přání provádět základní koncepci iniciativy Evropské energetické charty, která má podnítit hospodářský růst pomocí opatření pro liberalizaci investic a obchodu s energií;
potvrzujíce, že smluvní strany přikládají nejvyšší význam účinnému a úplnému uplatňování režimu národního zacházení a doložky nejvyšších výhod a že tyto závazky se budou používat při investicích ve smyslu doplňkové smlouvy;
s ohledem na cíl postupné liberalizace mezinárodního obchodu a na zásadu zamezení diskriminace v mezinárodním obchodě ve smyslu Všeobecné dohody o clech a obchodu a s ní souvisejících aktů a jiných ustanovení této smlouvy;
rozhodnuty postupně odstraňovat technické, administrativní a jiné překážky obchodu s energetickými materiály a produkty a souvisejícími zařízeními, technologiemi a službami;
očekávajíce, že smluvní strany, které nejsou v současnosti členy Všeobecné dohody o clech a obchodu, se jejími smluvními stranami stanou, a s cílem stanovit předběžnou obchodní úpravu, která bude těmto smluvním stranám napomáhat a nebudou narušovat jejich přípravu na toto členství;
vědomy si práv a závazků