Input:

R 18/1970 (tr.); Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví Garance

č. 18/1970 Sb. rozh. tr.
Výtěžek ze zemědělské půdy přikázané podle § 5 vl. nař. č. 50/1955 Sb. k užívání jednotnému zemědělskému družstvu požívá ochranu jako majetek v socialistickém vlastnictví.
Sama okolnost, že uplynula doba, na kterou byla zemědělská půda podle § 5 vl. nař. č. 50/1955 Sb. přikázána k užívání jednotnému zemědělskému družstvu, neopravňuje ještě majitele této půdy k tomu, aby z části této půdy sklidil úrodu ve svůj prospěch, když nepožádal o vrácení zemědělského majetku a současně neprokázal, že je schopen zabezpečit výrobu na tomto majetku.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 1969 sp. zn. 6 Tz 101/69)
Usnesením krajského soudu v Brně z 28. května 1969 sp. zn. 4 To 149/69 byla zamítnuta stížnost okresního prokurátora proti usnesení okresního soudu v Hodoníně ze dne 25. dubna 1969 sp. zn. 3 T 77/69, jímž bylo při předběžném projednání obžaloby zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. d) tr. ř. trestní stíhání proti obviněnému pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Nejvyšší soud k stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu obě usnesení zrušil a přikázal okresnímu soudu v Hodoníně, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Obžalobou okresního prokurátora v Hodoníně byl obviněný A. Š. stíhán pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. proto, že v září 1968 odcizil z vinohradu o výměře asi 14 arů v trati "Zadní" v katastru obce Starý Podvorov, který užívá místní JZD, ke škodě tohoto družstva nejméně 790 kg hroznů vína v ceně 5017,60 Kčs.
Usnesením okresního soudu v Hodoníně z 25. dubna 1969 sp. zn. 3 T 77/69 bylo při předběžném projednání obžaloby trestní stíhání proti obviněnému zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. d) tr. ř. Podle odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo trestní stíhání zastaveno s ohledem na ustanovení § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř., protože jednání obviněného nevykazuje podle názoru soudu znaky trestného činu po objektivní a subjektivní stránce a zakládalo jen občanskoprávní vztah mezi obviněným a JZD Podvorov, který může být řešen jen cestou majetkoprávního uspořádání. Soud vycházeje z jednotlivých důkazů vykonaných v přípravném řízení zjistil, že vinice včetně ostatní zemědělské půdy obviněného o celkové výměře 4,90 ha a živého i mrtvého inventáře byla předána podle § 5 vl. nař. č. 50/1955 Sb. do užívání JZD Podvorov na podkladě rozhodnutí zemědělského odboru ONV v Hodoníně z 15. prosince 1959 pouze na dobu 6 roků. Po uplynutí této lhůty nebylo však již užívání pozemků pro JZD prodlouženo, a to ani podle § 17 odst. 1 vl. nař. č. 50/1955 Sb. rozhodnutím MNV Starý Podvorov ani podle § 4 téhož vl. nař. smlouvou mezi obviněným a JZD jako dosavadním uživatelem půdy, takže družstvo obhospodařovalo pozemky obviněného od počátku roku 1966 bez jakéhokoliv právního titulu a tedy protiprávně. Užívání pozemků družstvem nemohlo proto ani požívat ochrany vztahující se na majetek v socialistickém vlastnictví. Vzhledem k ustanovení § 17 odst. 2 vl. nař. č. 50/1955 Sb. měl být proto zemědělský závod včetně živého inventáře po skončení

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací