Input:

č. 18/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 18/1962 Sb. rozh. tr.
Jednočinný souběh trestného činu pohlavního zneužití podle § 242 tr. zák. s trestným činem pohlavního styku s osobu téhož pohlaví podle § 244 tr. zák. je vyloučen.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 8. 2. 1962 - 5 To 388/61)
Rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově byl obžalovaný odsouzen pro trestný čin pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. z roku 1950 a současně v jednočinném souběhu též pro trestný čin pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 241 odst. 1 tr. zák. z roku 1950, spáchané tím, že dne 9. srpna 1961 v Luhačovicích ohmatával za účelem pohlavního ukojení pohlavní úd H., nar. 18. 2. 1947. Byl odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců.
Krajský soud v Brně k odvolání obžalovaného podle § 258 odst. 1 písm. b), e), § 259 odst. 3 tr. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a uznal obžalovaného vinným trestným činem pohlavního zneužití podle § 242 odst. 1 tr. zák. a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku nepodmíněně.
Z odůvodnění:
Krajský soud přezkoumal zákonnost všech výroků napadaného rozsudku, přezkoumal též řízení rozsudku předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je částečně důvodné. Soud prvého stupně učinil správná skutková zjištění, a se zřetelem na zákon č. 86/50 Sb. učinil též správné právní závěry, odpovídající § 239 odst. 1 a § 241 odst. 1 cit.zákona. Ježto však rozsudek se zřetelem na odvolání obžalovaného nenabyl právní moci za platnosti citovaného zákona, bylo nutno zkoumat, zda jednání obžalovaného vykazuje též znaky podle § 242