Input:

č. 18/1961 Sb. rozh., Garance

č. 18/1961 Sb. rozh.
Nárok na náhradu za honorář, který uplatňuje ochranná autorská organizace podle § 71 autorského zákona proti jiné organizaci, je nárokem z autorského práva k dílům, který zahrnuje v sobě i právo na autorskou odměnu (§ 15 aut. zák.).
Nejde tedy o nárok ze závazkových poměrů mezi organizacemi socialistického sektoru a proto nelze použít na tento právní poměr ustanovení § 34 vl. nař. č. 33/1955 Sb. (§ 82 zák. č. 69/1958 Sb.), nýbrž výlučně ustanovení šesté hlavy druhé části občanského zákoníka, pojednávajícího o promlčení.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. listopadu 1959, Cz 391/59).
Dilia - československé divadelní a literární jednatelství domáhalo se žalobou podanou na žalovanou Pražskou estrádu, ústředí artistických estrádních programů zaplacení částky 3500 Kčs. Tuto vymáhanou částku zaplatilo žalující družstvo na základě dohody s žalovanou stranou jako zálohu na honorář spoluautorovi divadelní hry. Přitom bylo současně ujednáno, že žalovaná Pražská estráda zaplatí žalujícímu družstvu vyplacenou zálohu i v tom případě, že k provozování zmíněné hry nedojde do stanovené lhůty, tj. 31. ledna 1957.
Lidový soud civilní v Praze žalobu zamítl.
Krajský soud v Praze rozsudek soudu prvé stolice potvrdil. Oba soudy dospěly k názoru, že nárok žalujícího družstva zanikl podle § 34 odst. 1 vl. nař. č. 33/1955 Sb., neboť byl uplatněn po lhůtě 1 1/2 roku.
K právní povaze žalobního nároku zdůraznil krajský soud, že nejde o nárok samého autora, který ani jako žalobce nevystupuje, a jeho hra nebyla vůbec provozovaná, nýbrž o obligační poměr z určité právní skutečnosti, kterou konkrétně není třeba zjišťovat, nýbrž že stačí, že tento obligační právní poměr vznikl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že oběma rozhodnutími soudů byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 34 odst. 1 vl.nař. č. 33/1955 Sb. (nyní § 82 zák. č. 69/1958 Sb.) nároky ze závazkových poměrů mezi hospodářskými, rozpočtovými a ostatními organizacemi socialistického sektoru zanikají po uplynutí 1 1/2 roku ode dne vzniku nároku. Jde tedy o nároky, které vznikají na základě závazkových poměrů mezi shora vyjmenovanými organizacemi. Nárok, který uplatnilo žalující družstvo