Input:

č. 18/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 18/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Soud není povolán k projednání stížnosti proti postupu výkonného úředníka při výkonu exekuce. Není tomu tak ani v případě, že z úkonu výkonného orgánu někdo nabyl práva.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. září 1955, Cz 358/55.)
V exekuci na movité věci povolené usnesením lidového soudu v Litoměřicích, pob. v Úštěku, bylo zabaveno dne 17. června 1954 starší osobní auto dlužníkovo. Usnesením z 1. srpna 1954 byla na návrh vymáhajícího věřitele povolena úschova tohoto auta. Podle zprávy výkonného úředníka ze dne 14. září 1954 převzal auto do úschovy J. B., který byl soudem schválen jako uschovatel. Dne 28. prosince 1954 provedl výkonný úředník dražbu, a to na podkladě odhadu auta provedeného stálým přísežným znalcem. Písemné vyhotovení odhadu předložil přitom zástupce vymáhajícího věřitele M. S.
Nejnižší podání bylo stanoveno na 2.644,67 Kčs. Při dražbě udělil výkonný úředník příklep jedinému dražiteli, M. S., který nabídl a ihned zaplatil částku 2.700 Kčs.
Stížnost, kterou proti prodeji auta podal dlužník pro porušení předpisů o postupu při prodeji auta, předložil soud předsedovi lidového soudu v Litoměřicích podle § 12 instrukcí pro krajské soudní správy. Předseda soudu však vrátil věc pobočce v Úštěku, aby byla předložena krajskému soudu k rozhodnutí o stížnosti, ježto v rámci služebního dohledu provedený prodej zrušit nelze. Lidový soud, pod. v Úštěku, předložil nato stížnost dlužníka spolu se stížností vym. věřitele proti dražbě, kerá mezitím došla, krajskému soudu v Ústí n/Lab. Krajský soud však spisy vrátil s tím, aby o návrzích obou účastníků rozhodl lidový soud, který spisy předložil, protože věc spadá do jeho kompetence; nejde prý o stížnost proti usnesení soudu prvé stolice, nýbrž o stížnosti proti postupu výkonného úředníka, jež se mají jen podat u předsedy soudu.
Lidový soud v Litoměřicích, pob. v Úštěku, zrušil prodej auta provedený 28. prosince 1954 s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude nejnižší podání vráceno vydražiteli. V