Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

177/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném k 17.4.2020 Garance

č. 177/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 4. června 1996
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
235/1997 Sb.
(k 1.10.1997)
doplňuje, vkládá nový § 15a
484/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 odst. 2, včetně poznámky pod čarou
68/2003 Sb.
(k 11.3.2003)
v § 9 odst. 3 nové znění písm. f)
618/2004 Sb.
(k 8.12.2004)
v § 10 odst. 1 vkládá slova,
vkládá § 10a a část čtvrtou
276/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění, celkem 18 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
399/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
ve znění vyhl. č. 430/2011 Sb.
vkládá nové § 12a až § 12c; ruší § 15a; nové přechodné ustanovení
(§ 12a až § 12c pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2012)
399/2010 Sb.
(k 31.12.2012)
pozbývají platnosti ust. § 12a až 12c
(ve znění vyhl. č. 430/2011 Sb.)
486/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 15 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
390/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, nové přechodné ustanovení
120/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 1, § 12; vkládá část pátou; nové přechodné ustanovení
121/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 12a, § 12b a § 13
nález ÚS
302/2019 Sb.
(k 20.11.2019)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
nález ÚS
28/2020 Sb.
(k 6.2.2020)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
nález ÚS
43/2020 Sb.
(k 24.2.2020)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
nález ÚS
176/2020 Sb.
(k 17.4.2020)
ruší část ustanovení § 9 odst. 5
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen „odměna advokáta“) se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen „smluvní odměna“); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.
(2) Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

177/1996 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a ...