Input:

176/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské Garance

č. 176/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21.října 1947,
jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16.října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 7 zákona ze dne 13.května 1924, č. 117 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské;
Čl. I.
Ustanovení § 10 vládního nařízení ze dne 15.října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské se mění a zní:
㤠10.
Smírné urovnání nároků na náhradu škody. K § 7, odst. 7 zákona.
(1)  Komise pro vrácení dopravních prostředků (§ 7, odst. 2 zákona a § 7 tohoto nařízení), zřízená u okresního národního výboru, rozhoduje o nárocích na náhradu škody sama, nepřesahuje-li uplatněný nárok částku 10 000,- Kčs. Jde-li o nárok na náhradu vyšší škody, vykoná tato komise potřebná šetření a předloží spis k rozhodnutí komisi zřízené u zemského národního výboru, na Slovensku komisi zřízené u pověřenectva vnitra; tato komise rozhoduje o takových uplatněných nárocích na náhradu škody sama, přesahuje-li sice uplatněný nárok částku 10 000,- Kčs, nepřevyšuje-li však částku 30 000,- Kčs. V ostatních případech rozhoduje s konečnou platností o nárocích na náhradu škody meziministerská komise při ministerstvu národní obrany.
(2)  Z rozhodnutí, které učiní o uplatňovaném nároku na náhradu škody komise pro vrácení dopravních prostředků zřízená u okresního