Input:

171/1990 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), platné do 31.12.2004 Archiv

č. 171/1990 Sb.
[zrušeno č. 561/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 3. května 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Vypouští se úvodní část (preambule) v celém rozsahu.
Čl. II
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
㤠1
(1) Základní školy, učiliště a střední školy jsou součástí československé výchovně vzdělávací soustavy; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Ve věcech výchovy a vzdělávání jsou přímo řízeny ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v České republice a ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy Slovenské republiky ve Slovenské republice (dále jen „ministerstva školství“).“.
2. § 2 zní:
㤠2
(1) Soustavu základních a středních škol tvoří základní škola, základní umělecká škola, učiliště, střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola a speciální školy.
(2) Ministerstva školství stanoví vyhláškou typy a názvy jednotlivých druhů škol uvedených v odstavci 1.“
3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Neslyšícím a nevidomým se zajišťuje právo na vzdělání v jejich jazyce s použitím znakové řeči nebo Braillova písma.“.
4. V § 4 se v odstavci 1 připojuje věta, která zní: „V soukromých školách a v církevních školách se může právo na vzdělání zajišťovat za úplatu.“.
5. § 5 zní:
㤠5
(1) Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu.
(2) Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.“.
6. § 6 zní:
㤠6
(1) Základní škola má devět ročníků. Od pátého ročníku se zpravidla diferencuje podle zájmů a schopností žáků.
(2) V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech devíti ročníků základní školy, může se zřídit základní škola, která nemá všechny ročníky. Žáci, kteří ukončí poslední ročník takové školy, pokračují v plnění povinné školní docházky v základní škole se všemi ročníky.“.
7. Za část druhou se vkládá část druhá A, která zní:
„ČÁST DRUHÁ A
§ 6a
Základní umělecká škola
(1) Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatoři, připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.
(2) V základních uměleckých školách se mohou zřizovat oddělení hudební, taneční, výtvarná a literárně dramatická nebo některá z nich.
(3) Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základní školy; může též organizovat studium pro dospělé.
(4) Ministerstva školství stanoví vyhláškou podrobnosti o