Input:

č. 17/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 17/1955 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 85 obč. zák. se vztahuje na všechny lhůty hmotného práva, tedy i na lhůtu promlčecí (§86 a násl. obč. zák.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z.30. prosince 1954, Cz 557/54).
Krajský svaz spotřebních družstev domáhal se – odvolávaje se na § 19 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 57/1953 Ú. l., o hospodářských smlouvách o dodávce a odběru výrobků – na žalovaném družstvu smluvního penále pro nesplnění dodávky podle dílčí hospodářské smlouvy ve druhém čtvrtletí 1953. Žaloba došla k soudu 1. února 1954. Při ústním jednání doznal žalovaný své prodlení i opodstatněnost nároku, namítl však jeho promlčení a pro případ, že by této námitce nebylo vyhověno, žádal o přiměřené snížení penále.
Lidový soud civilní v Brně žalobu zamítl. Soud dospěl k názoru, že námitka promlčení je důvodná. Dodávka za druhé čvrtletí měla být splněna do 30. června 1953. Tímto dnem počala běžet 6 měsíční promlčení lhůta podle § 23 vyhl. č. 57/1953 Ú. l. Promlčela se proto povinnost platit penále dnem 31. prosince 1953, žaloba však byla podána teprv 1. února 1954.
Žalobce poukazoval v odvolání na výnos státního úřadu plánovacího ze 7. 8. 1953 č. j. HS 723/455/1953 Bk uveřejněný v částce 108/1953 Ú. l., který podává závazný výklad ustanovení §§ 19 a 23 vyhl. č. 57/1953 Ú. l., a dovozoval, že podle tohoto výkladu šestiměsíční lhůta uplynula až 31. ledna 1954. Poněvadž tento den byla neděle, tedy den pracovního klidu, byla žaloba podána u soudu 1. února 1954 včas.
Krajský soud v Brně k odvolání žalobce rozsudek soudu prvé stolice potvrdil. Krajský soud uznal sice za důvodné odvolání potud, že šestiměsíční promlčecí lhůta uplynula skutečně teprv 31. ledna 1954, vycházel ale z názoru, že ustanovení § 85 odst. 2 obč. zák.