Input:

R 16/1966 (tr.); Zabrání věci Garance

č. 16/1966 Sb. rozh. tr.
Z obsahu věty prvé ustanovení § 73 odst. 1 tr. zák. vyplývá, že předmětem zabrání může být výlučně jen taková věc, které je k spáchání činu v některém ze vztahů, uvedených v § 55 odst. 1 písm. a) - d) tr. zák. a které by jinak mohla být prohlášena podle tohoto ustanovení za propadlou, kdyby byly splněny všechny podmínky, nezbytné k uložení trestu propadnutí věci.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. ledna 1966 - 11 TZ 66/65.)
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 7. 1963 sp. zn. 1 T 111/63 byl obviněný uznán vinným trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák., kterého se podle rozsudku dopustil tím, že v době od r. 1960 do r. 1962 v Praze nakupoval, případně skladoval větší množství textilního zboží v úmyslu, se ziskem je prodat a prodal je spoluobviněnému B za částku 12 219,- Kčs. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 a půl roku a podle § 55 odst. 1 písm. b) tr. zák. bylo vysloveno propadnutí zajištěných textilií. Dále bylo podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. vysloveno zabrání zajištěných mincí a známek.
Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 6. září 1963 sp. zn. 2 To 501/63 bylo odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítnuto.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ohledně obviněného v celém rozsahu. K odvolání obviněného zrušil v rozsudku obvodního soudu z 26. 7. 1963 sp. zn. 1 T 111/63 výrok, kterým podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. bylo uloženo, že se obviněnému zabírají mince, které se nacházejí v trestním depositu u Městské prokuratury v Praze, a to:
1. 51 kusů různých řeckých mincí z bílého kovu,
2. 53 kusů různých římských mincí z bílého kovu,
3. 16 kusů středověkých mincí z bílého kovu,
4. 72 kusů různých novodobých mincí, německé, rakouské, čs., atd. z bílého a žlutého kovu,
a podle téhož zákonného ustanovení uloženo, že se obviněnému zabírá papírový černý kufr zapečetěný a jedna papírová krabice zapečetěná, vzaté do úschovy Městskou prokuraturou v P., zapsané pod běžným číslem 87/63, obsahující poštovní známky.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. správnost všech výroků napadeného rozsudku, týkajících se obviněného A jakož i řízení, které rozsudku předcházelo a shledal,a že napadeným rozsudkem byl v neprospěch obviněného porušen zákon.
Skutkový stav, zjištěný obvodním soudem a uvedený v rozsudku odpovídá výsledkům provedených důkazů a byl také správně posouzen po stránce právní. Rovněž uložený trest odnětí svobody a propadnutí věci odpovídá zákonným hlediskům.
Obvodní soud však pochybil, pokud podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. vyslovil zabrání zajištěných mincí a poštovních známek. Výrok o zabrání odůvodnil soud tím, že obecný zájem vyžaduje, aby věci vyšší hodnoty nebyly ve vlastnictví osoby, která se zabývá trestnou činností spekulace, protože jinak by t bylo nebezpečí, že by s těmito věcmi bylo spekulováno. Toto odůvodnění