Input:

156/1969 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, platné do 31.8.1991 Archiv

č. 156/1969 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, platné do 31.8.1991
[zrušeno č. 335/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. prosince 1969,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Článek 1
Zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb., č. 170/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 1 zní:
„(1) Soudnictví vykonávají volené a nezávislé soudy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.
Soudy Československé socialistické republiky jsou: Nejvyšší soud Československé socialistické republiky, vyšší vojenské soudy a vojenské obvodové soudy; v době branné pohotovosti státu též vyšší polní soudy a nižší polní soudy.
Soudy republik jsou: Nejvyšší soud České socialistické republiky, Nejvyšší soud Slovenské socialistické republiky, krajské soudy a okresní soudy.“
2. § 2 odst. 3 zní:
„(3) Při ukládání a výkonu trestů mají soudy na zřeteli nejen potrestání pachatele, ale i jeho polepšení a převýchovu.“
3. § 3 odst. 1 písm. b) zní:
„b) rozhodují v trestním řízení o vině obviněného a ukládají zákonem stanovené tresty, popřípadě jiná opatření,“
4. § 3 odst. 1 písm. c) označuje se jako písmeno d) a vkládá se nové písmeno c) tohoto znění:
„c) v případech stanovených zákonem přezkoumávají zákonnost rozhodnutí jiných orgánů.“
5. § 5 zní:
㤠5
(1) V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce. Zákon stanoví, v kterých senátech a v kterých věcech se účastní na rozhodování soudci z lidu. Zákony o soudním řízení stanoví, v kterých věcech rozhoduje samosoudce. Jako samosoudce může rozhodovat jen soudce z povolání.
(2) Soudci z povolání a soudci z lidu jsou si při rozhodování rovni. Předsedou senátu může být jen soudce z povolání.“
6. § 6 se vypouští.
7. § 7 zní:
㤠7
Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině právním řádem socialistického státu. Jsou povinni řídit se zákony a jinými právnickými předpisy a vykládat je v souladu se socialistickým právním vědomím.“
8. K § 8 se připojuje třetí odstavec tohoto znění:
„(3) Rozhodnutí všech soudů působících v Československé socialistické republice jsou platná a vykonatelná na celém jejím území. Soudy České socialistické republiky a soudy Slovenské socialistické republiky poskytují si vzájemně právní pomoc. To platí i ve vzájemných vztazích soudů republik a soudů Československé socialistické republiky.“
9. § 13 zní:
㤠13
Prokurátor se podle ustanovení o soudním řízení účastní na řízení u soudů a vykonává dozor nad důsledným prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů.“
10. § 14 se vypouští.
11. § 15 zní:
㤠15
(1) Okresní soud se skládá z předsedy soudu, popřípadě jeho náměstka (náměstků), dalších soudců z povolání a soudců z lidu.
(2) Okresní soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Samosoudcem může být jen soudce z povolání.
(3) Senáty okresního soudu se skládají ze