Input:

148/1945 Sb., Vyhláška o sociálním pojištění osob přidělených k práci Garance

č. 148/1945 Sb., Vyhláška o sociálním pojištění osob přidělených k práci
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA OCHRANY PRÁCE A SOCIÁLNÍ PÉČE
ze dne 23. listopadu 1945
o sociálním pojištění osob přidělených k práci.
Ministerstvo ochrany práce a sociální péče stanoví v dohodě se Slovenskou národní radou podle § 11 ve spojení s § 9 dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 88 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti:
I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Tato vyhláška upravuje sociální pojištění osob přidělených k práci podle dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 88 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti (dále dekret).
§ 2.
(1)  Dosavadní pracovní poměr, podle § 9, odst. 1 dekretu dále trvající, nezakládá během přidělení k práci pojistnou povinnost.
(2)  Pokud se z této vyhlášky nepodává nic jiného, použije se na pracovní poměr založený přidělením k práci všeobecných předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění.
II.
Pojištění u dosavadního nositele pojištění (v dosavadním odvětví pojištění).
§ 3.
(1)  Osoby přidělené k práci, jejichž dosavadní pracovní poměr podle § 9, odst. 1 dekretu nezaniká a které na základě pracovního poměru založeného přidělením by byly pojištěním povinny v jiném odvětví nemocenského nebo důchodového pojištění, a v důchodovém pojištění též u jiného nositele téhož pojištění, budou na svůj návrh pojištěny v dosavadním odvětví pojištění u svého dosavadního nositele.
(2)  Nový zaměstnavatel zašle návrh spolu s přihláškou dosavadnímu nositeli pojištění osoby přidělené k práci. Návrh může podati i osoba přidělená k práci. Bude-li návrh prokazatelně odevzdán poště nejpozději pátého dne po dni nástupu přidělené práce neb dojde-li nositeli pojištění v této lhůtě, jest účinný od přidělení k práci. Jinak jest návrh účinný od počátku měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl návrh prokazatelně odevzdán poště nebo došel nositeli pojištění.
(3)  Nositel pojištění provede pojištění ve třídě služného (v pensijním - vyměřovacím - základě), v níž byla osoba přidělená k práci zařaděna před přidělením. V pojištění u bratrských pokladen je rozhodným průměrný započitatelný výdělek v posledním roce povinného pojištění. Ke změnám ve služebních požitcích (v platu) nastalým v dosavadním pracovním poměru během přidělení k práci se nepřihlíží, leč by šlo o změnu vyplývající ze všeobecných platových úprav nebo ze zvláštních služebních smluv.
(4)  Návrh podle odstavce 1 může osoba přidělená k práci kdykoliv odvolati. Odvolání návrhu předloží zaměstnavatel nositeli pojištění s odhláškou. Jest účinné od počátku měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl návrh prokazatelně odevzdán poště nebo došel nositeli pojištění.
§ 4.
(1)  V oboru důchodového pojištění platí § 3 obdobně pro osoby přidělené k práci, které bezprostředně před přidělením byly dobrovolně pojištěny nebo byly bez zaměstnání a jejichž nároky z pojištění počátkem poměru založeného přidělením k práci dosud trvají.
(2)  Pojištění se provede ve třídě služného (v pensijním základě), v níž osoba přidělená k práci byla zařaděna v posledním povinném pojištění před přidělením. V provisním pojištění je rozhodným průměrný započitatelný výdělek v posledním