Input:

147/1948 Sb., Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946 Garance

č. 147/1948 Sb., Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 25. května 1948
o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946.
Ministr financí stanoví po dohodě s ministrem zemědělství podle § 19, odst. 8 a § 36, odst. 10 zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu a podle §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 12. března 1948, č. 28 Sb., kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu, toto:
Čl. 1.
(1)  Drobným zemědělcům (odstavec 2) v zemích České a Moravskoslezské vyměří se daň z obratu ze zemědělství za kalendářní rok 1946 paušálem podle ustanovení této vyhlášky, pokud způsobem výše uvedeným v odstavci 10 nepožádají, aby jim daň z obratu ze zemědělství za rok 1946 byla vyměřena pravidelným způsobem. Sazby paušálu připadajícího při různém průměrném katastrálním výtěžku obecním (odstavec 4) na jeden hektar zemědělské půdy (odstavec 3) jsou uvedeny v připojené tabulce, která je součástí této vyhlášky; vyjadřují daň z obratu připadající na úplaty (obecné ceny) za dodávky (vlastní spotřebu) zemědělských výrobků vlastní produkce, jakož i za některé výkony souvisící s provozováním zemědělství, pokud tyto dodávky (vlastní spotřeba) a výkony jsou paušálem kryty (odstavec 6), a to za celý rok 1946.
(2)  Drobnými zemědělci jsou zemědělci, kteří v r. 1946 hospodařili nejvýše na 20 ha zemědělské půdy vlastní, pachtované nebo na půdě, jíž užívali z jiného právního titulu. Jsou-li splněny ostatní podmínky této vyhlášky, mohou býti paušálem zdaněni i zemědělci, kteří sice nejsou drobnými zemědělci podle prvé věty, avšak hospodařili nejvýše na 50 ha zemědělské půdy vlastní, pachtované nebo užívané z jiného právního titulu; platí pro ně obdobně vše, co platí pro drobné zemědělce podle této vyhlášky. Jako drobní zemědělci budou zdaněni paušálem i národní správci, pokud výměra půdy závodu jimi spravovaného nebyla větší než 50 ha.
(3)  Zemědělskou půdou se rozumějí podle této vyhlášky role, louky, zahrady a pastviny bez rozdílu, zda se na nich v roce 1946 skutečně hospodařilo či zda ležely ladem; za zemědělskou půdu se však nepokládají lesy, vinice, močály, jezera a rybníky, parifikační půda a všechny pozemky bez katastrálního výtěžku. Pro výklad těchto pojmů platí ustanovení § 21 katastrálního zákona č. 177/1927 Sb. Za zemědělskou půdu se též nepovažují pozemky věnované pěstování chmele a tabáku, dále pozemky, věnované pěstování zeleniny, pěstuje-li se zelenina na ploše více než deseti arů. Při dočasné změně vzdělávání (§ 66, odst. 1 katastrálního zákona) rozhoduje skutečný způsob vzdělávání dne 1. července 1946. Pro otázku výměry obhospodařované půdy a pro otázku, kdo zaplatí paušál za celý rok 1946, jest rozhodným stav hospodaření dne 31. prosince 1946.
(4)  Pro určení, jaký paušál podle připojené tabulky přichází na 1 ha zemědělské půdy v určité obci v úvahu, jest rozhodný průměrný katastrální výtěžek obecní. Ten se stanoví pro každou obec zvlášť způsobem, stanoveným v odstavcích