Input:

146/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1990 Archiv

č. 146/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1990
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 8. prosince 1961,
kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Ministerstvo financí stanoví podle § 26 odst. 2 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva (dále jen „zákon”):
Oddíl I
Daňová povinnost
K § 2
(1)  Dani podléhají fyzické osoby, které mají příjmy z pramenů na území Československé socialistické republiky. Nezáleží na tom, zda fyzická osoba na území Československé socialistické republiky bydlí nebo pobývá nebo zda jde o československého státního občana, nebo o cizince.
(2)  Příjmy z pramenů mimo území Československé socialistické republiky se zdaní, jen jestliže plynou československým státním občanům, kteří bydlí nebo pobývají na území Československé socialistické republiky, a jestliže nebude prokázáno, že byly zdaněny obdobnou daní cizozemskou.
(3)  Dani podrobenými příjmy jsou jak příjmy peněžní, tak naturální. K naturálním příjmům patří jak hodnota výrobků spotřebovaných poplatníkem a příslušníky jeho domácnosti anebo určených k jejich vlastní spotřebě, tak plnění v pracovních výkonech nebo jakýchkoli jiných majetkových výhodách
(4)  Dani podléhají zejména příjmy z živností, řemesel a jiných výdělečných činností, jestliže nejsou provozovány v pracovním nebo jemu podobném poměru, příjmy z domovního majetku, z pozemků, které nejsou součástí zemědělské výroby podrobené zemědělské dani, jakož i příjmy z využití majetkových předmětů a práv.
(5)  Dani podléhají též úroky z cenných papírů a půjček, nikoli však úroky z úsporných vkladů.
(6)  U dědiců po osobách literárně a umělecky činných, vyjma vdov a nezletilých dětí po těchto osobách, podléhají dani příjmy ze zděděných autorských práv a jejich využití, jakož i příjmy z prodeje majetkových předmětů, které zhotovil zůstavitel (např. obrazy, sochy). Při zdaňování příjmů z prodeje zděděných majetkových předmětů započte se do základu daně toliko rozdíl mezi příjmem z realizace a hodnotou zjištěnou při projednávání dědictví.
(7)  Do zdanitelného příjmu se nezapočítávají:
a)  pojistné náhrady přijaté podle pojistné smlouvy o osobním a majetkovém pojištění, popřípadě z povinného pojištění,
b)  částky přijaté z dědictví, darem nebo jiným bezúplatným věnováním, s výjimkou případů uvedených v odstavci 6,
c)  částky přijaté ze zcizení majetku patřícího poplatníkovi, nejde-li o prodej spekulační (srov. odstavec 20),
d)  výhry na losy a výherní vkladní knížky a příjmy ze sázek a her,
e)  náhrada za utrpěnou škodu,
f)  úhrady na osobní potřeby podle zákona o právu rodinném (i mezi rozvedenými manžely) a státní dětské příspěvky (§ 11 až 14 zákona č. 69/1952 Sb.),
g)  podpory poskytované kulturními fondy zřízenými podle § 73 zákona č. 115/1953 Sb., o právu autorském,
h)  příjmy, které jsou osvobozeny od daní podle zvláštních zákonných ustanovení (státní ceny, čestné důchody národních umělců apod.).
K § 4
(8)  Přestane-li poplatník během roku vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené