Input:

145/2008 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění účinném k 1.8.2020 Archiv

č. 145/2008 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění účinném k 1.8.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. března 2008,
kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
450/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
326/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění přílohy; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:
§ 1
Seznam znečišťujících látek
(1)  Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků látek do integrovaného registru znečišťování jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2)  Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 2
Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:
RNDr. Bursík v. r.
 
* * *
Článek II nař. vlády č. 450/2011 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2011.
* * *
Článek II nař. vlády č. 326/2020 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020 se použije příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a ustanovení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, týkající se znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy.
2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se znečišťujících látek polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, která se použijí poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2021.
3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby, který se ohlašuje do integrovaného registru znečišťování životního prostředí