Input:

č. 14/1960 Sb. rozh., Garance

č. 14/1960 Sb. rozh.
Kdy většinoví spoluvlastníci mohou účinně žádat o vyklizení menšinového spoluvlastníka ze společného rodinného domku (§ 135 obč. zák.).
Při rozhodování o hospodaření se společným rodinným domkem musí soud přihlédnout k třídní příslušnosti účastníků i k zájmům společnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 23. září 1959, 6 Co 499/59.)
Lidový soud civilní v Ostravě vyhověl žalobě většinových spoluvlastníků na vyklizení menšinové spoluvlastnice z bytu v rodinném domku.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Soud první stolice vyhověl žalobě o vyklizení žalované, když dospěl k závěru, že se zřetelem k ustanovení § 135 obč. zák. je zapotřebí respektovat rozhodnutí většiny spoluvlastnických hlasů počítaných podle velikosti podílů o hospodaření se společným rodinným domkem, jehož jsou žalobci tříčtvrtinoví spoluvlastníci, takže právem, se zřetelem k okolnostem věci, se rozhodli čtvrtinového spoluvlastníka - žalovanou - z něho vyklidit.
V domě je pak zřízen v přízemí byt o kuchyni a dvou pokojích s příslušenstvím, kterýžto byt obývají oba žalobci bez dalších osob, v podkroví domu je pak další obytná místnost, u které je pozdější přístavbou a úpravou zřízena menší, provisorní kuchyň a tento byt obývá žalovaná sama.
Proti žalované bylo u správních orgánů vedeno trestní řízení správní celkem devětkrát. Ze správních spisů vyplývá, že její chování vůči žalobcům již přesahuje hranice a bylo třeba potrestat ji pro soustavné porušování § 127 tr. zák. správ. Žalobci naproti tomu požívají podle zprávy ONV v Ostravě - Mariánských Horách té nejlepší pověsti. Žalobce již po desítky let je vysílán jako montér na největší montáže doma i za hranicemi. Po celé válečné období podporoval finančně zahraniční odboj tím, že přispíval poměrně vysokými peněžitými částkami do fondu presidenta republiky, z něhož byla pořizována výzbroj zahraniční armádě. Po osvobození se plně zapojil do další práce a byl vyznamenán řádem práce. Je výborný pracovník, všeobecně oblíbený pro svoji tichou a nenáročnou povahu. Žalobkyně věnuje svůj čas veřejné práci, je oblíbena svou mírností v jednání a je na ni plné spolehnutí. V celém okolí jsou žalobci známi jako lidé naprosto bezúhonní, kteří se dostali do spoluvlastnického poměru ohledně rodinného domku se žalovanou.
Žalobci se zřetelem k soustavnému porušování základních občanských pravidel žalovanou v domě, ve kterém s ní bydlí, se jako spoluvlastníci tří čtvrtin domku ve smyslu § 135 obč. zák. rozhodli, že žalovaná nemůže s nimi nadále v domku bydlet a protože selhala snaha o odkoupení spoluvlastnické části žalované, domáhají se jejího vyklizení.
V první řadě jde tedy o otázku, zda hospodařením ve smyslu § 135 obč. zák. je rozumět i takový případ, kdy většina spoluvlastnických hlasů počítaná podle velikosti podílů se rozhodne k vyklizení menšiny z nemovitosti, čímž vlastně vylučuje menšinu spoluvlastníků z přímého užívání. Užívání společné nemovitosti je, podle názoru krajského soudu, pouze otázkou její správy, jíž nutno podřadit pod pojem hospodaření, jak je má na mysli ustanovení § 135 obč. zák. Pojem hospodaření, zavedený občanským zákoníkem, je totiž širším pojmem oproti správě a