Input:

č. 14/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 14/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Kupní cena, kterou podie pokynu ministerstva zemědělství uveřejněného v částce č. 195 Ú. 1. II z r. 1948 skládají přídělci mrtvého a živého zařízení vykoupeného podle § 6 odst. 5 zák. č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy, do soudní úschovy, náleží státu.
O soudní úschovu podle § 316 obč. zák. (§ 1425 o. z. o.) zde nejde a neplatí tu ani režim podie §§ 359 a násl. o. s. ř.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 17. října 1957, Cz 571/57.)
Složitel, Jednotné zemědělské družstvo ve T., podle příkazu Okresní družstevní rady ve Vel. Meziříčí složil 24. března 1950 u Okresní spořitelny a záložny ve Vel. .Meziříčí 17.000 Kčs jako kupní cenu jednoho vlečného vozu a jedněch diskových bran, převzatých od Eduarda P., a žádal, aby složený obnos byl přijat do soudní úschovy. Návrhu bylo vyhověno usnesením okresního soudu ve Vel. Meziříčí 11. května 1950.
Soudní úschova byla pak ve smyslu zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství, převedena na státní notářství ve Velkém Meziříčí.
Ministerstvo zemědělství přípisem z 13. února 1956 žádalo, aby notářská deposita, ve kterých je složena náhrada za inventář převzatý na statku Č. při provádění pozemkové reformy, byla zrušena a aby jejich výtěžek byl převeden do Státní banky československé na účet ministerstva zemědělství – majetkové podstaty pozemkových reforem – k úhradě závazků váznoucích na převzatém majetku.
Státní notářství ve Vel. Meziříčí návrh, pokud se týká deposita v souzené věci, zamítl. Státní notářství v odůvodnění uvedlo, že složená částka je kupní cenou za část mrtvého inventáře vykoupeného podle § 6 odst. 5 zák. č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy, z bývalého zbytkového statku Eduarda P. v C., kterému tedy jako býv. vlastníku a prodateli složená částka náleží. Tato kupní cena byla složena do soudní úschovy ve smyslu § 1425 o. z. o. podle vyhlášky ministerstva zemědělství uveřejněné v částce 195 Ú. l. díl II za tím účelem, aby mohly být zajištěny nároky určitých věřitelů bývalého vlastníka. K rozhodnutí o tom, zda a které z uvedených nároků mají být uhrazeny ze složené částky, po případě zda depositum se má vyplatit býv. vlastníku zbytkového statku, je příslušné podle uvedené vyhlášky státní notářství, na které toto oprávnění přešlo podle § 3 zák. č. 52/1954 Sb. a nikoli ministerstvo zemědělství.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že uvedeným usnesením státního notářství byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 6 odst. 5 zák. č. 142/1947 Sb. jsou při převzetí zbytkových statků do vlastnictví státu vlastníci živého a mrtvého zařízení, jež dosud