Input:

13/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 13/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců, platné do 31.12.1965
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 28. ledna 1961,
kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců
Ústřední rada odborů po projednání s ústředními úřady (orgány) a s krajskými národními výbory stanoví podle § 30 odst. 1 a 4 vládního nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích, ve znění vládního nařízení č. 12/1961 Sb. (dále jen „vládní nařízení”):
§ 1
Složení rozhodčích komisí
(1)  Rozhodčí komise mají kromě předsedy a jeho náměstků zpravidla 18 až 36 členů. Přesný počet členů jednotlivých rozhodčích komisí s přihlédnutím k celkovému počtu a složení zaměstnanců, jejichž spory má rozhodčí komise řešit, určí
a)  ústřední výbor příslušného odborového svazu, jde-li o rozhodčí komisi zřízenou u ústředního úřadu (orgánu), v dohodě s tímto úřadem (orgánem),
b)  krajská odborová rada, jde-li o rozhodčí komisi zřízenou u krajského národního výboru, v dohodě s tímto národním výborem,
c)  okresní odborová rada, jde-li o rozhodčí komisi zřízenou u okresního národního výboru, v dohodě s tímto národním výborem,
d)  krajský výbor příslušného odborového svazu, jde-li o rozhodčí komisi zřízenou u jiného osobního úřadu, v dohodě s tímto úřadem.
(2)  Předsedu rozhodčí komise, jeho náměstky a polovinu členů rozhodčí komise jmenuje a odvolává odborový orgán, který určuje počet členů rozhodčí komise podle předchozího odstavce. Při jmenování předsedy a náměstků rozhodčích komisí zřízených u krajských a okresních národních výborů je třeba dbát, aby jedna z těchto funkcí byla obsazena funkcionářem Odborového svazu zaměstnanců státních orgánů, jedna funkce funkcionářem Odborového svazu zaměstnanců školství, vědy, umění a tisku, jedna funkcionářem Odborového svazu zaměstnanců ve zdravotnictví a jedna funkcionářem Odborového svazu zaměstnanců zemědělství a lesního hospodářství.
(3)  Druhou polovinu členů rozhodčí komise jmenuje a odvolává úřad (orgán), u něhož je rozhodčí komise zřízena, a to tak, aby byly v rozhodčí komisi zastoupeny všechny kategorie zaměstnanců, jejichž spory má rozhodčí komise řešit. Vedle toho ustanoví některého ze svých pracovníků za tajemníka rozhodčí komise. Tajemník není členem rozhodčí komise. Jeho úkolem je zajišťovat plnění povinností, které vyplývají z provádění rozhodčího řízení pro úřad (orgán), u něhož je rozhodčí komise zřízena (§ 32 vládního nařízení).
§ 2
Výběr členů rozhodčích komisí
(1)  Za členy rozhodčích komisí je třeba vybírat zaměstnance politicky vyspělé s přiměřenými zkušenostmi a znalostmi.
(2)  Krajská (okresní) odborová rada jmenuje předsedu, jeho náměstky a ostatní členy rozhodčí komise na návrh krajských (okresních) výborů příslušných odborových svazů. Přitom dbá, aby členy rozhodčí komise zřízené u krajského národního výboru nebyli členové předsednictva krajského výboru