Input:

č. 13/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 13/1954 Sb. rozh. tr.
V trestnom konaní pre zanedbanie povinnej výživy podľa § 210 tr. zák., ktorého sa dopustil otec voči svojmu dieťaťu, je tiež matka, majúca dieťa vo svojej výžive, poškodenou v smysle § 48 ods. 1 tr. por. Za podmienok § 68 ods. 1 písm. c) tr. por. prislúcha jej preto náhrada nutných výdavkov a ušle j odmeny za prácu a výdavky spôsobené privzatím zmocnenca.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. septembra 1953, 2 Tz 53/53.)
Obvinený bol právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Púchove uznaný povinným platiť mesačne 450 Kčs ako výživné pre svoje maloleté dieťa do rúk matky dieťaťa. Hoci mal dobré zárobky a nemal povinnosť nikoho iného vyživovať, vyhýbal sa svojej zákonnej vyživovacej povinnosti, takže celú výživu dieťaťa musela znášať matka dieťaťa.
Ľudový súd v Púchove odsúdil preto obvineného pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 210 ods. 2 tr. zák. O žiadosti matky, aby jej boli nahradené výdavky spôsobené privzatím zmocnenca, rozhodí súd, že »zmocnencovi poškodenej strany sa neprisudzujú trovy proti obvinenému«. Tento výrok ľudový súd bližšie neodôvodnil. Rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym