Input:

125/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 125/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2023,
kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. I
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 206/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „Evropských společenství1” nahrazují slovy „Evropské unie1”.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.”.
2. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„(1)  Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení2.


2 § 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
4. V § 2 odst. 2 se slova „ , který je právnickou osobou, má sídlo nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, má místo podnikání” nahrazují slovy „je usídlen”.
5. V § 2 odst. 3 se slova „jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu” nahrazují slovy „členem jeho statutárního orgánu nebo osobou, která má rozhodující vliv na činnost zaměstnavatele,” a slovo „poloviční” se nahrazuje textem „25%”.
6. V § 2 odst. 4 se slova „zaměstnavatele podle odstavce 1 písm. a)” zrušují.
7. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.
8. V § 3 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:
„a)  se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, která je nebo byla u zaměstnavatele v pracovním poměru nebo se kterou sjednal zaměstnavatel dohodu o provedení práce, pokud tato dohoda zakládá podle zákona upravujícího nemocenské pojištění účast na nemocenském pojištění, anebo dohodu o pracovní činnosti, na jejichž základě jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem,
b)  se mzdovými nároky rozumějí mzda nebo plat, jejich náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zákonem upravujícím nemocenské pojištění nebo dohody o