Input:

123/1962 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani Archiv

č. 123/1962 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1962,
kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 50/1959 Sb., o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 zní:
„Od daně jsou osvobozeni členové jednotných zemědělských družstev, a to jak z příjmů, které dostávají od družstva v penězích nebo naturáliích jako odměnu za práci, popřípadě jako splátky investičních půjček, tak z příjmů dosažených provozováním záhumenkového hospodářství, s výjimkou příjmů z pěstování vinné révy.”
2. § 7 odst. 1 zní:
„(1)  Dani podrobeným příjmem jsou skutečně dosažené celkové hrubé peněžní tržby z rostlinné a živočišné výroby, z provozování pomocných hospodářských odvětví a přidružené výroby, příjmy za práce a služby, tržby za zemědělské výrobky dodané členy jednotných zemědělských družstev na splnění nákupních úkolů družstva a hodnota naturálií rozdělovaných na pracovní jednotky. Od dani podrobených příjmů se odečtou částky přidělené nedělitelnému fondu na rozšířenou reprodukci a na splátky investičních půjček členů a hodnota úspor na stavbách prováděných svépomocí.”
3. § 8 zní:
„(1)  Sazba daně činí v oblasti
 
horské a bramborářsko-ovesné
1 %
bramborářské
1 - 5 %
řepařské
5 - 12 %
kukuřičné
4 - 10 %

základu daně.
(2)  Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství průměrnou výši daně pro jednotlivé kraje a výrobní oblasti, u nichž je sazba daně určena rozpětím, a to v rámci tohoto rozpětí. Obdobně stanoví krajský národní výbor průměrnou výši daně pro jednotlivé okresy.
(3)  Rada okresního národního výboru po projednání s radou místního národního výboru stanoví pro každé jednotné zemědělské družstvo, jehož půda je zařazena do oblasti, pro niž je sazba daně stanovena rozpětím, sazbu daně v rámci tohoto rozpětí s přihlédnutím k místním výrobním podmínkám, zejména k těm, které nejsou dostatečně vyjádřeny zařazením půdy do výrobní oblasti.
(4)  Jednotným zemědělským družstvům pěstujícím vinnou révu zvýší národní výbor vyměřenou daň o
a)  5,- až 7,- Kčs za každý vyrobený litr vína,
b)  3,50 až 5,- Kčs za každý kilogram sklizených hroznů, který nedodají za stanovené nákupní ceny do centrálních fondů nebo který rozdělí, popřípadě prodají svým členům jako naturální odměny nad množství stanovené vlastními stanovami, popřípadě celoročním výrobním a finančním plánem schváleným okresním národním výborem.1
4. § 9 odst. 1 zní:
„(1)  Daň vyměřenou podle § 8 sníží místní národní výbor družstvům, která z vlastních prostředků přidělí nedělitelnému fondu na rozšířenou reprodukci a na splátky investičních půjček členů částku převyšující hranici stanovenou ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, a to o 10 - 50 % částek přidělených nedělitelnému fondu nad stanovenou hranici.”
5. § 10 odst. 1 a 4 zní:
„(1)  Jednotné zemědělské družstvo je povinno platit zálohy na daň za běžný rok, a to z prozatímní roční povinnosti 20 % vždy nejpozději do 31. března, 30 % do 31. července, 20 % do 30. září a