Input:

č. 122/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 122/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
K výkladu § 382 odst. 1 o. s. ř.
Jinými místnostmi ve smyslu § 382 odst. 1 o. s. ř. dlužno rozumět uzavřené a kryté prostory, kterých se užívá nebo které jsou určeny k bydlení nebo k jiným účelům nežli zemědělským.
Stodola a otevřená kůlna určená k uskladnění hospodářských strojů a nářadí jsou jinými místnostmi ve smyslu § 382 o. s. ř., užívá-li se jich již po řadu let nikoli k účelům zemědělským, nýbrž jako skladiště při provozu truhlářství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 24. března 1955, 6 Co 208/55).
Pronajimatelka je vlastnicí rodinného domku, u kterého je zahrada, stodola a kůlna, které má najaty nájemce. Nájemce jich používá při provozu truhlářské živnosti k uskladnění řeziva a i hotových výrobků.
Lidový soud ve Vodňanech přivolil k výpovědi z výpovědního důvodu § 1 písm. f) nař. min. sprav. č. 179/1950 Sb. maje především za to, že tyto objekty jsou příslušenstvím rodinného domku pronajimatelky a že proto spolu s ním požívají ochrany podle 382 a násl. o. s. ř.
Krajský soud rozsudek lidového soudu potvrdil. K otázce o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Otázkou je, zda stodola a hospodářská kůlna jsou „jinými místnostmi”, jaké má na mysli ustanovení § 382 odst. 1 o. s. ř.
První soud vycházeje zřejmě ze všeobecnosti ochrany ji odpověděl kladně, aniž by se jí byl blíže zabýval. Zákon sám neříká, co považuje za jiné místnosti a jen v důvodové zprávě se uvádí příkladmo, že takovými místnostmi jsou i garáže, sklepy a půdy. Stalo se tak proto, že by u těchto prostor mohly vzniknout pochybnosti o tom, zda jde vůbec o „místnosti“. Vycházíme-li z toho, že úmyslem zákonodárce bylo udržet ochranu najatých objektů v podstatě v dosavadním rozsahu, tedy zvlášť ani nerozšiřovat ani nezužovat (srov. dr Jan Říha: Řešení některých otázek, týkajících se chráněných nájmů, Lidové soudnictví, roč. II, str. 308 a násl.) a z účelu zákona, poskytnout ochranu potřebě lidského bydlení nebo živnostenskému provozu, pak možno vycházet z toho, že jinými místnostmi mínil zákonodárce všechny uzavřené a kryté prostory, které slouží přímo nebo nepřímo potřebě bydlení nebo provozu živnostenské