Input:

č. 120/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 120/1957 Sb. rozh. obč.
Ak pri výkone exekúcie vyprataním bytu bola spôsobená škoda vlastným výkonom sťahovania, platia o zodpovednosti za škodu všeobecné ustanovenia občianskeho zákonníka.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 13. júna 1957, Cz 292/57.)
Výmerom z 22. septembra 1953 odňal Jednotný národný výbor v Prešove Jozefíne Š. užívanie izby a kuchyne vo vlastnom rodinnom domčeku s poukazom na ustanovenie §§ 15, 16 zák. č. 138/ 1948 Zb., o hospodárení s bytmi.
Vypratanie bytu bolo vykonané 17. októbra 1953.
Žalobkyně tvrdia, že ich hnuteľnosti boli vyložené na ulicu a takto boli buď úplne zničené, alebo poškodené. Stratili sa aj dva zlaté prstene a náušnice a žiadajú náhradu škody v sume 10.160,– Kčs.
Ľudový súd v Prešove žalobu zamietol.
Krajský súd v Prešove potvrdil rozhodnutie ľudového súdu.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že uvedenými rozsudkami Krajského súdu v Prešove a Ľudového súdu v Prešove bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Obidva súdy odôvodnili svoje rozhodnutie tým, že podľa ustanovenia § 346 obč. zák. ustanovujú osobitné zákony, či a kto zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym postupom v úradnom výkone. Doteraz však taký osobitný zákon nevyšiel, ktorý by ustanovil, že za škody, spôsobené nesprávnym postupom orgánov národných výborov pri úradnom výkone zodpovedá štát.
Úradným výkonom v zmysle § 346 obč. zák. nie je akákoľvek úradná činnosť štátnych orgánov, ale len tá činnosť, kde štátne