Input:

č. 12/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 12/1964 Sb. rozh. tr.
Súd je povinný so zreteľom na ustanovenie § 16 ods. 1 tr. zák. vyporiadať sa s otázkou, či trestná činnosť spáchaná pred 1. 1. 1962, ktorá má znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 tr. zák. z r. 1950, nenaplňuje tiež znaky mierneji trestného činu uvedeného v trestnom zákone účinnom od 1. 1. 1962, najmä v prípadoch, kde nejde o čin parazitného charakteru a kde by konanie obžalovaného mohlo po 1. 1. 1962 naplňovať iba znaky trestného činu porušovania povinnosti pri nakládaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 2 tr. zák.
Rozkrádaním majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 tr. zák. je vedľa formy krádeže a sprenevery na úkor takéhoto majetku iba podvodné konanie [§ 132 ods. 1 písm. c)].
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 15. júla 1963 - 9 Tz 51/63)
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici ako súdu odvolacieho z 23. novembra 1962 sp. zn. 3 To 352/62 bol obžalovaný uznaný vinným okrem ďalších trestných činov tiež trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák. z r. 1950.
Rozsudkom Najvyššieho súdu z 15. júla 1963 sp. zn. 9 Tz 51/63 bol na sťažnosť pre porušenie zákona tento rozsudok zrušený vo výroku o vine trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák. z r. 1950, vo výroku o treste a vo výroku podľa § 228 tr. por. o adhéznych nárokoch poškodeného a Krajského súdu v Banskej Bystrici bolo prikázané, aby v rozsahu zrušenia vo veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Okresný prokurátor podal 9. júna 1962 obžalobu na A., technického úradníka, býv. predsedu JRD v Hornej Lehote, neskoršie JRD vo Valaskej, za trestné činy porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 175 ods. 1, 2 tr. zák. 1950, rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1, 2 tr. zák. a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 ods. 1, 2 tr. zák. 1950.
Rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 2 T 55/62 z 27. augusta 1962 bol obžalovaný uznaný vinným trestným činom porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa 2) § 175 ods. 1 písm. b), c) tr. zák. z r. 1950 a trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák. 1950 a bol za to odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov bezpodmienečne. Súčasne bol obžalovaný oslobodený od obžaloby pre trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 ods. 1, 2 tr. zák. a niektoré zažalované skutky stíhané ako trestné činy porušenia povinností verejného činiteľa resp. rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve boli I. súdom vypustené
Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote odvolania obžalovaný a okresný prokurátor.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 23. novembra 1962 uznal obžalovaného vinným trestným činom zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) tr. zák. aj trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. b), c) tr. zák. z r. 1950 a odsúdil ho podľa § 245 ods. 1 tr. zák. za použitia § 22 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 na úhrnný