Input:

č. 12/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 12/1962 Sb. rozh. tr.
STANOVISKO
trestního kolegia Nejvyššího soudu
k postupu soudů při přejímání záruk společenských organizací za nápravu provinilých osob.
(TP 82/62)
Spolupráce orgánů činných v trestním řízení se společenskými organizacemi (§ 4 odst. 1 tr. ř.), jak ji upravuje zákon v ustanovení § 3, 4, 5 a 6 tr. ř., je v současné etapě vývoje našeho socialistického státu základním požadavkem a nezbytným předpokladem úspěšné činnosti všech soudů. Tato spolupráce se v řízení před soudem projevuje zejména při vysílání společenských žalobců nebo obhájců a přejímání záruk společenských organizací za nápravu provinilých osob. Základní organizace ROH mohou podávat za odsouzeného i žádost o udělení milosti, navrhnout soudu zahlazení odsouzení před uplynutím zákonné lhůty, informovat se v ÚNZ o chování a stupni nápravy zaměstnance odsouzeného k trestu odnětí svobody a navrhnout soudu záruku za dovršení nápravy odsouzeného po jeho podmíněném propuštění, po odpykání poloviny (u zvlášť nebezpečných recidivistů dvou třetin, u mladistvých jedné třetiny) trestu odnětí svobody, nebo podmíněném upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti.
Zvláštní význam má péče základních organizací ROH za převýchovu odsouzených pracovníků (i když v těchto případech záruku za nápravu nenabídla, ani ji nepřevzala). V těchto případech by se měl soud zpravidla obracet na základní organizaci ROH v zájmu dosažení účelu trestu i nápravy pachatelů trestných činů, zejména mladistvých, kteří si odpykali trest odnětí svobody, nebo jiný trest, k němuž byli odsouzeni, nebo osob podmíněně propuštěných z výkonu testu. Jen tak lze dosáhnout dalších výsledků v boji proti kriminalitě.
Vzhledem k nové zákonné úpravě o součinnosti soudů a společenských organizací se zřetelem k směrnici ÚRO o úkolech základních organizací ROH při ustavování společenských žalobců a společenských obhájců a při přejímání záruk za nápravu provinilých osob (usn. předsednictva ÚRO z 30. 1. 1962) je nutné, aby soudy důsledně ve všech stadiích trestního řízení dbaly všech možností součinnosti se společenskými organizacemi.
Je zejména třeba, aby neztrácely se zřetele možnosti zasedání přímo na závodě, radily se s funkcionáři společenských organizací o zesílení možností výchovného působení, zajištění nápravy pachatele, odstraňování příčin trestné činnosti apod.
Jestliže se členská schůze společenské organizace (ROH, ČSM, JZD) usnesla převzít záruku za nápravu obžalovaného, je v jednotlivých stadiích řízení před soudem třeba postupovat takto:
I.
Jestliže společenská organizace nabídla převzetí záruky za nápravu obžalovaného ještě před přijetím obžaloby, musí předseda senátu podle § 186 odst. 2 tr. ř. nařídit předběžné projednání obžaloby senátem. Před tím předseda senátu může provést úkony podle § 185 odst. 2 tr. ř., aby si např. předběžně zjistil, jaké jsou na pracovišti předpoklady pro výchovné působení kolektivu na obžalovaného, aby ověřil postup společenské organizace při přebírání záruky. Při předběžném projednání obžaloby rozhodne soud, zda si věc ponechá, nebo zda ji postoupí místnímu lidovému soudu (dále jen MLS).
Rozhodne-li soud, že věc předá k vyřízení MLS, pak záruku přijme a věc postoupí MLS podle § 188