Input:

č. 12/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 12/1959 Sb. rozh. tr.
Otázku, zda při splnění podmínek uvedených v § 30 odst. 1 tr. zák. je možno v konkrétním případě uložit trest odnětí svobody pod dolní hranici zákonné trestní sazby, je třeba řešit v souvislosti s okolnostmi rozhodnými pro výměru trestu vůbec, tj. s okolnostmi uvedenými v § 19 odst. 1 tr. zák. a s přihlédnutím k účelu trestu uvedenému v § 17 odst. 1 tr. zák. Především je třeba se zabývat hodnocením stupně společenské nebezpečnosti trestného činu spekulace v nynějším období dovršování výstavby socialismu v naší vlasti, neboť zdrojem spekulace je třídní morálka buržoazie a maloburžoázie, projevující se ve snahách žít parazitním způsobem života i v podmínkách socialistické ekonomiky.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 9. ledna 1959, 1 Tz 296/58.)
Lidový soud v Liberci uznal rozsudkem ze dne 5. července 1958, sp. zn. 3 T 294/58 obžalovaného vinným trestným činem spekulace podle § 134 a odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., jehož se obžalovaný dopustil tím, že v době od 1. ledna 1957 do 18. 4. 1958 ještě s dalšími osobami ve značném množství skupoval, prodával a zprostředkovával nákup a prodej pian a jiných hudebních nástrojů, při čemž obžalovaný prodejem nejméně 14 kusů pian, 3 kusů harmonií, 3 souprav bubnů a dalších hudebních nástrojů získal po odečtení výloh značnou peněžitou částku, tedy v úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch spekuloval s předměty potřeby a činu se dopustil jako člen spolčení. Za tento trestný čin byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na 4 (čtyři) roky a byla vyslovena zráta čestných práv občanských na dobu výkonu trestu.
Krajský soud v Liberci rozsudkem ze dne 1. srpna 1958, sp. zn. 3 To 680/58, k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu v Liberci ve výroku o trestu a obžalovanému uložil za trestný čin spekulace podle § 134a odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. nový podmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem vyslovil, že byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 7 tr. ř., rozsudek krajského soudu ohledně obžalovaného ve výroku o trestu zrušil a nařídil krajskému soudu v Liberci, aby o odvolání obžalovaného znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Krajský soud odůvodnil výrok o trestu v podstatě tím, že stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je snižován tím, že obžalovaný kromě koupě pian osobně vlastní prací se účastnil při jejich balení a odesílání, že obžalovaný sám pochází z rodiny dělníka a až do roku 1945 pracoval jako dělník a vlastní pílí, podporován manželkou, studoval hudbu a stal se učitelem hudební školy, do spáchání trestného činu vedl řádný život pracujícího člověka a stará se svědomitě o své tři nezletilé děti. Vzhledem k tomuto profilu obžalovaného dospěl krajský soud k závěru, že obžalovaný pro svůj nedostatek praktických zkušeností v obchodním životě podlehl .. svodům zkušenějších praktiků a že nový podmíněný trest odnětí svobody uložený za použití ustanovení § 30 tr. zák. pod spodní hranici zákonné trestní sazby je přiměřený ze všech hledisek uvedených v § 19 odst. 1 tr. zák.
Proti tomuto rozsudku podal generální prokurátor ve lhůtě uvedené v § 296 odst. 3 tr. ř. stížnost pro porušení zákona v