Input:

č. 12/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 12/1955 Sb. rozh. obč.
Oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov sa vzťahuje aj na trovy spojené s ustanovením a činnosťou opatrovníka.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. septembra 1954, Cz 366/54.)
Ľudový súd v Malackách povolil navrhovateľke v konaní o rozvod manželstva oslobodenie od poplatkov a preddavkov. Na návrh navrhovateľky ustanovil odporcovi, ktorý je na neznámom v mieste, opatrovníka v osobe člena advokátskej poradne. Rozsudkom vyhovel potom ľudový súd návrhu vo veci a manželstvo účastníkov rozviedol z viny odporcu, ktorý bol zaviazaný zaplatiť navrhovateľke trovy konania, kým navrhovateľke bolo uložené zaplatiť trovy spojené s ustanovením a činnosťou opatrovníka odporcu.
Navrhovateľka podala proti výroku o trovách sťažnosť, v ktorej uviedla, že bola oslobodená od poplatkov a preddavkov, že je preto oslobodená aj od platenia trov spojených s činnosťou opatrovníka, a že keby mala platiť tieto trovy, bolo by jej oslobodenie od poplatkov a preddavkov iluzórne. Ďalej uviedla, že keď už súd ju odsúdil zaplatiť trovy opatrovníka, potom súčasne mal zaviazať odporcu na ich nahradenie, lebo v konaní mala úplný úspech.
Krajský súd v Bratislave rozsudok prvého súdu v napadnutej čiastke potvrdil. Nezaoberal sa vôbec námietkou