Input:

č. 118/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 118/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Mimoriadne zmierňovacie právo podľa § 358 obč. zák. je možné zásadne použiť – ako pri jinej náhrade škody – i u mánk, a to i vtedy, ak je tu spoluzavinenie poškodeného.
Pri posudzovaní, či ide o prípad osobitného zreteľa hodný, všímá si súd tiež miery zavinenia. Nehodnotí však vzájomný pomer medzi zavinením škodcu a poškodeného.
Sťažnosť pre porušenie zákona podľa § 210 o. s. p. je prípustná aj proti zrušujúcemu uzneseniu súdu druhej stolice.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. júna 1955, Cz 246/55.)
Žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 1500 Kčs ako náhrady manka v predajni ovocia a zeleniny, ktorú viedol žalovaný.
Ľudový súd v Kežmarku prisúdil z titulu čiastočnej náhrady škody 200 Kčs a v odôvodnení uviedol, že žalovaný je starý a chorý, že mu vedenie podniku sľubovalo pomocnú silu, nezariadilo mu sklad a nezamedzilo stratám pri dodávaní zeleniny a ovocia. Tým prvý súd odôvodnil použitie § 358 obč. zák.
Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalobcu zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec prvému súdu, aby ďalej konal a znova rozhodol. Poukázal na to, že treba v niektorých smeroch doplniť skutkové zistenia, a vyslovil tiež názor, že prvý súd má po doplnění dôkazov posúdiť prípad so zreteľom na ustanovenie § 348 obč. zák., kým posudzovanie prípadu podľa § 358 obč zák. je nepriliehavé, pretože podľa tohto zákonného ustanovenia sa posudzujú prípady, keď škodu zapríčinil len škodca.
Najvyšší súd na sťažnosť ore porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu rozhodol, že uznesením Krajského súdu v Košiciach bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Ide o žalobu o zaplatenie tzv. manka vzniklého v socialistickom obchode. Nárok na zaplatenie manka je nárokom na náhradu škody zo zavineného porušenia záväzkov, ktoré zamestnanec prevzal pracovnou zmluvou (§ 337 obč. zák.).
Ľudový súd použil v napadnutom rozsudku mimoriadneho zmierňovacieho práva podľa § 358 obč. zák., pretože dospel k presvedčeniu, že vedenie podniku nezamedzilo stratám pri dodávaní zeleniny a ovocia, nesplnilo sľub dať žalovanému na pomoc ďalšiu pracovnú silu a nevybavilo predajňu pivnicou, potrebnou vzhľadom na povahu tovaru? Tieto okolnosti je treba pričítať podniku k ťarche.
Mimoriadne zmierňovacie právo možno ako pri každej náhrade škody zásadne i u mánk použiť. Prichodí pravda do úvahy iba vtedy, keď už bolo zistené, koľko je škodca povinný nahradiť poškodenému podniku. Preto musí byť v prvom rade vyriešená otázka spolu zavinení a v zmysle § 348 obč. zák. Nie je preto možné použitím zmierňovacieho práva sudcovského obchádzať vyriešenie otázky spoluviny zamestnávateľa.
Ak sú pre použitie zmierňovacieho práva dané vzhľadom na to že bola poškodená socialistická právnická osoba, mimoriadne závažné dôvody, môže byť po vyriešení otázky spoluzavinenia podfä § 348 obč. zák. náhrada znížená podľa § 358 obč. zák. Nie je teda správny názor krajského súdu, že posudzovanie prípadu podľa § 358 obč. zák. je nepriliehavé, lebo vraj podľa