Input:

11/1965 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků, platné do 31.3.1986 Archiv

č. 11/1965 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků, platné do 31.3.1986
[zrušeno č. 4/1986 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 11.února 1965
o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
Ministerstvo chemického průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.(dále jen zákon):
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška se vztahuje na přepravní obaly1) určené svojí konstrukcí i materiálem, z něhož jsou zhotoveny k vícenásobnému použití při dodávkách výrobků mezi socialistickými organizacemi.
(2) Na obaly, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 (položky č. 1 až č. 104), se ustanovení této vyhlášky vztahují tehdy, pokud účelem použití a provedením splňují předpoklady uvedené v odstavci 1.U těchto obalů uvede dodavatel výrobků (ve smlouvě, faktuře, dodacím listu apod.), že se na obaly, v nichž se výrobky dodávají vztahují ustanovení této vyhlášky.Neučiní-li tak, nemůže vůči odběrateli uplatňovat práva podle této vyhlášky.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na
a) palety, přepravníky (kontejnery) a přepravní skříně dopravců, nebo jiná jejich podobná přepravní zařízení;2) vztahuje se však na obratové palety a přepravní skříně přepravců,
b) obaly, jejichž oběh je upraven zvláštními předpisy,3)
c) obaly dodané odběratelem,
d) obaly se zbožím odeslaným do zahraničí,
e) obaly, ve kterých bylo zboží dovezeno ze zahraničí a dodáno dovážející organizací prvnímu tuzemskému odběrateli,
f) obaly, které jsou zahrnuty v ceně zboží.Organizace se však mohou dohodnout na jejich vrácení.
(4) Balicí materiály (např.balicí papír) a pomocné obalové prostředky (např.dřevěná vlna) nejsou obalem ve smyslu této vyhlášky.
(5) Vnitřní vybavení obalu, pokud je jeho součástí a jeho povaha to připouští, nebo slouží-li k upevnění výrobku uvnitř obalu, musí být vráceno současně s obalem.Na vnější upevňovací materiál (např.trámky, úhelníky, klíny) se vztahují ustanovení této vyhlášky jen, pokud si jejich vracení dodavatel vyhradí (ve faktuře, dodacím listě apod.), nebo stanoví-li tak zvláštní předpisy.
Vrácení obalů
§ 2
(1) Odběratel je povinen vrátit obaly dodavateli po jejich vyprázdnění, nejpozději však ve lhůtách stanovených v příloze č. 1, není-li výjimečně zvláštním předpisem stanovena, nebo mezi zúčastněnými organizacemi smluvena lhůta jiná.
(2) Odběratel s dodavatelem se mohou dohodnout na prodloužení stanovené lhůty k vrácení obalů v těch případech, kdy je to hospodářsky účelné (např.změna plánu, předzásobení, sezónní dodávky nebo sezónní potřeba, zásobování lodí plujících do zahraničí, nutné skladování výrobků v obalech).Odběratel musí požádat o prodloužení lhůty ještě před jejím uplynutí.Lhůta k vrácení obalů se prodlužuje o dohodnutou dobu, i když k uzavření dohody dojde až po uplynutí původní lhůty.Dodavatel je povinen souhlasit s přiměřeným prodloužením lhůty k vrácení obalů v případech, kdy jej odběratel o to požádá proto, že výrobky bylo třeba odděleně uskladnit do vyřízení reklamace.
(3) Oběh obalů mezi výrobními organizacemi a organizacemi