Input:

č. 11/1963 Sb. rozh., Garance

č. 11/1963 Sb. rozh.
K pojmu pracovního úrazu podle předpisů o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 11. září 1962, 3 Co 291/62)
Okresní soud v Českých Budějovicích zrušil rozhodnutí odpůrce Státního úřadu sociálního zabezpečení, jímž byla zamítnuta žádost o přiznání invalidního důchodu při pracovním úrazu podle § 12 vlád. nař. č. 56/1956 Sb., a uložil odpůrci, aby vyplácel navrhovateli od 21. 2. 1962 invalidní důchod při pracovním úrazu. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že má za prokázáno, že navrhovatel vykonával v době úrazu práce pro JZD ,takže úraz utrpěný při těchto pracích nutno pokládat za pracovní úraz ve smyslu § 12 odst. 2 vlád. nař. č. 56/1956 Sb.
Proti tomuto rozhodnutí podal odpůrce odvolání, které vytýkalo rozsudku okresního soudu nesprávné právní posouzení. Podle názoru odvolatele se provoz každého závodu děje na pracovištích a v době k tomu určené, přičemž JZD, jehož byl navrhovatel rostlinářem, takové zařízení mělo. Nelze proto pokládat podle názoru odvolání za podnikovou činnost takovou, která by byla chráněna pro případ úrazu, jestliže navrhovatel vykonával určité práce mimo pracoviště a mimo pracovní dobu. Odvolatel se proto domáhal zrušení rozsudku soudu prvého stupně a potvrzení svého rozhodnutí.
Navrhovatel žádal, aby rozsudek soudu prvého stupně byl potvrzen. Krajský prokurátor uvedl, že k úrazu navrhovatele nedošlo ani na pracovišti, ani při cestě do práce a za pracovní úraz nelze tedy pokládat úraz, který navrhovatel utrpěl při vyřizování administrativy družstva ve vlastním bytě.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že rozhodnutí odpůrce potvrdil.
Odůvodnění:
Krajský soud se ztotožňuje se skutkovými zjištěními soudu prvého stupně, že navrhovatel dne 1. 1. 1960 v odpoledních hodinách se připravoval k provádění prací, souvisících s evidencí pracovních jednotek družstevníků, že tuto práci hodlal vykonávat ve svém bytě, a při cestě z jedné místnosti do druhé uklouzl a došlo u něho k úrazu, který způsobil invaliditu. V tomto směru nemá krajský soud důvodu odchylovat se od správných zjištění okresního soudu, která vedle tvrzení navrhovatelova jsou podepřena ještě výpověďmi svědků.
Nelze se však ztotožnit s právním názorem okresního soudu, který tento úraz pokládá za pracovní úraz ve smyslu vlád. nař. č. 56/1956 Sb. Podle § 12 odst. 4 vlád. nař. č. 56/1956 Sb. je třeba pokládat za pracovní úraz jen takový úraz, který družstevník utrpěl při provozu zemědělského závodu. Ve srovnání s tím, jak je