Input:

109/1994 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění účinném k 1.10.2017 Garance

č. 109/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 21. dubna 1994,
kterou se vydává řád výkonu vazby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
292/2001 Sb.
(k 14.8.2001)
mění, celkem 38 novelizačních bodů
377/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění, celkem 49 novelizačních bodů
242/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 1 odst. 2 a vkládá slova v § 33 odst. 2
18/2015 Sb.
(k 1.3.2015)
mění, celkem 58 novelizačních bodů
280/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 4, § 11, § 15, § 16, § 23, § 57, § 78a
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.
(2) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen „pověřená osoba“) rozumí kvalifikovaný duchovní, který je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti, a s jeho působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas.
§ 2
(1) Sociálním zaměstnancem oprávněným poskytovat obviněným sociální služby se pro účely této vyhlášky, pokud dále není stanoveno jinak, rozumí sociální pracovník Vězeňské služby nebo sociální kurátor obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo střediska sociální prevence, který je pověřen vedoucím příslušného úřadu nebo střediska poskytovat sociální služby obviněným, a s jehož pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.
(2) Příslušným orgánem činným v trestním řízení se rozumí v přípravném řízení od zahájení trestního stíhání obviněného do podání obžaloby státní zástupce a policejní orgán, kteří jsou činní v řízení, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby, a v řízení před soudem předseda senátu nebo soudce soudu, který rozhoduje o obžalobě. Pokud tato vyhláška hovoří o obviněném, rozumí se jím též obžalovaný.
§ 3
(1) Způsob realizace práv a povinností v jednotlivých vazebních věznicích nebo ve zvláštních odděleních věznic (dále jen „věznice“) stanoví ředitel věznice v souladu se zákonem a touto vyhláškou ve vnitřním řádu věznice (dále jen „vnitřní řád“), jímž se řídí chod věznice a činnost obviněných.
(2) Ve vnitřním řádu se upraví podrobnosti týkající se práv a povinností obviněných, denního pořádku ve věznici, zejména časový rozvrh preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů, vycházek, koupání, nákupů, půjčování knih a společenských her, poskytování diagnostické a léčebné péče a uspokojování dalších nároků obviněných tak, aby vnitřní řád poskytoval obviněným ucelený přehled informací o způsobu zajišťování těchto práv a o jejich povinnostech. Ve vnitřním řádu se také upraví odlišnosti při zabezpečování výkonu vazby u zvláštních skupin obviněných v souladu se zákonem a touto vyhláškou.
(3) Vnitřní řád se vyvěšuje v jednotlivých celách nebo v jiných obviněným běžně přístupných prostorách.
§ 4
Bylo-li nařízeno vyšetření duševního stavu obviněného ve vazbě některým orgánem uvedeným v § 116 odst. 2 trestního řádu, provede se ve specializovaném oddílu věznice. Nelze-li vyšetření provést ve věznici, provede se ve zdravotnickém zařízení mimo věznici. Ostrahu obviněného v takovém případě zajišťuje správa nejbližší věznice.
§ 4a
Zacházení s obviněnými
(1) K omezení negativních účinků izolace obviněného od společnosti jeho