Input:

č. 108/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 108/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Souhlas příslušného výkonného orgánu okresního národního výboru s rozvázáním pracovního poměru ve smyslu § 13 odst. 1 dekretu č. 88/1945 Sb., o všobecné pracovní povinnosti, musí být dán písemně ve formě výměru.
(Rozhodnutí lidového soudu civilního v Praze z 18. prosince 1953, 23 C 1141/53.)
Žalobkyně se domáhala žalobou výroku, že rozvázání pracovního poměru, které s ní provedl žalovaný podnik, je právně neúčinné, poněvadž k rozvázání pracovního poměru nebyl dán předchozí souhlas příslušným okresním národním výborem.
Lidový soud civilní v Praze žalobě vyhověl.
Z odůvodnění:
Žalobkyně tvrdila, že jí žalovaný podnik oznámil dopisem z 15. října 1953, že jí dává podle příslušného ustanovení pracovního řádu šestitýdenní výpověď z pracovního poměru tak, že pracovní poměr končí 31. prosince 1953. Tato výpověď je však neúčinná, poněvadž k ní nedal předchozí souhlas okresní národní výbor.
Žalovaný podnik navrhl zamítnutí žaloby a tvrdil, že okresní národní výbor udělil souhlas s rozvázáním