Input:

106/1964 Sb., Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, platné do 4.4.1965 Archiv

č. 106/1964 Sb., Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, platné do 4.4.1965
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 4. června 1964
o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 58 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 96 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:
Nároky na starobní důchod při dalším zaměstnání (pracovní činnosti v družstvu)
§ 1
Nároky na starobní důchod při zaměstnání
Starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících se po dobu dalšího zaměstnání poskytuje za těchto podmínek:
a)  pracovníkům, jimž vznikl před dosažením věku 60 let nárok na starobní důchod ze zaměstnání I. kategorie, se důchod poskytuje po dosažení tohoto věku,
b)  pracovníkům, jimž vznikl po dosažení věku 60 let nárok na starobní důchod ze zaměstnání I. kategorie, se důchod poskytuje od vzniku nároku na důchod,
c)  ženám, jimž vznikl nárok na starobní důchod před dosažením věku 60 let, se důchod poskytuje po dosažení tohoto věku,
d)  ženám, jimž vznikl nárok na plný starobní důchod po dosažení věku 60 let, se důchod poskytuje od vzniku nároku na důchod,
e)  ostatním pracovníkům, družstevním rolníkům a osobám samostatně hospodařícím, jimž vznikl nárok na starobní důchod, se důchod poskytuje po dosažení věku 65 let;

starobní důchod se poskytuje ve všech těchto případech až do výše
1000 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání I. pracovní kategorie,
800 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání II. pracovní kategorie,
600 Kčs měsíčně, konají-li zaměstnání III. pracovní kategorie.
§ 2
Nároky na starobní důchod při pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu
(1)  Starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo starobní důchod, na nějž vznikl nárok po 30. červnu 1964 z důchodového zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev s vyšší úrovní hospodaření, se poskytuje obdobně podle § 1, jestliže důchodce pracuje v jednotném zemědělském družstvu s vyšší úrovní hospodaření.
(2)  Starobní důchod uvedený v předchozím odstavci se poskytuje důchodci, který pracuje trvale v jednotném zemědělském družstvu, jež nebylo uznáno za družstvo s vyšší úrovní hospodaření, i když není jeho členem, nejvýše však do částky 600 Kčs měsíčně.
(3)  Starobní důchod z důchodového zabezpečení družstevních rolníků určený důchodovým pásmem se po dobu, po kterou důchodce pracuje v jednotném zemědělském družstvu s vyšší úrovní hospodaření, poskytuje až do výše stanovené v § 1.1)
(4)  Starobní důchod z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících se poskytuje též po dobu, po kterou důchodce pracuje v jednotném zemědělském družstvu.
§ 3
Za dobu dalšího zaměstnání (pracovní činnosti v družstvu), po kterou se poskytuje starobní důchod podle § 1 a 2, se nárok na tento důchod nezvyšuje. Oprávněný si může zvolit místo výplaty důchodu zvyšování nároku na důchod; provedená volba nemůže být změněna před uplynutím jednoho roku.
Nároky na důchod při kampaňových, sezónních a jiných