Input:

č. 106/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 106/1956 Sb. rozh. obč.
Výnimka daná ustanovením § 17 ods. 5 zák. č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozostalosti s roľníckymi podnikmi a o zamedzení drobenia roľníckej pôdy v prospech manželov neplatí, keď manžel, ktorý bol výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, predáva ideálnu polovicu svojej nehnuteľnosti manželke.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. apríla 1956, Cz 161/56.)
Darovacou zmluvou z 29. januára 1954, ku ktorej výmerom ONV bolo dané aj privolenie podľa § 1 zák. č. 65/1951 Zb. o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch roľníckej a lesnej pôdy, previedol P. M. polovičku svojej nehnuteľnosti zapísanej vo vl. č. 617 kat. úz. D. K. na svoju manželku.
Ľudový súd v Púchove na návrh obdarovanej povolil zápis vlastníckeho práva pre obdarovanú.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu rozhodol, že uznesením Ľudového súdu v Púchove bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Nepochybne ide o nadobúdanie a prevod ideálnej časti pôdohospodárskej nehnuteľnosti, ako to plynie najmä aj zo spomenutého výmeru ONV; jej výmera zďaleka nedosahuje jeden ha, ako to mohol ľudový súd zistiť nazretím do príslušnej pozemnoknižnej vložky. Podľa § 17 ods. 5 zák. č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozostalosti s roľníckymi podnikmi a o zamedzení drobenia roľníckej pôdy, nemožno nadobudnúť ani ideálny podiel pôdohospodárskeho pozemku právnym úkonom medzi živými, ak by reálny diel jemu odpovedajúci mal výmeru menšiu ako 0,50 ha; toto omedzenie neplatí, ak nadobúda spoluvlastnícky podiel pôvodného spoluvlastníka jediná osoba, pričom na manželov, ktorí nadobúdajú pôdohospodársky pozemok do spoluvlastníctva, sa hľadí ako na jednu osobu.
Teda nie len reálne rozdelenie pôdohospodárskeho pozemku na diely menšie ako 0,50 ha, ale aj nadobudnutie ideálneho podielu v takejto výmere je neprípustné a právny úkon na to smerujúci je neplatný. Výnimky sú len v tom prípade, ak takýto podiel nadobúda jedna osoba, keďže tým sa vlastne na doterajšom stave nič nezmení, pričom toto bude značne obmedzené predkupným právom spoluvlastníkov, a potom ak pôdohospodársky pozemok nadobúdajú do spoluvlastníctva manželia, keďže sa pritom na nich hľadí,