Input:

č. 106/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 106/1955 Sb. rozh. obč.
Pri vypočítaní zvyšovacích čiastok podľa § 71 ods. 3 zák. o nár. poistení nemožno prizerať na nepoistený čas zamestnania pred 1. januárom 1929, zhodnotený podľa § 177 písm. a) penzijného zákona v znení zákona č. 125/1931 Zb.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. apríla 1955, Cz 119/1931.)
Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia priznal navrhovateľovi starobný dôchodok v sume 4.008 Kčs mesačne od 14. novembra 1952 do 31. mája 1953 a v sume 601,60 Kčs mesačne od 1. júna 1953 naďalej. Dôchodok vypočítal z priemerného ročného zárobku 91.900 Kčs a priznal zvyšovacie čiastky za 26 rokov poistenia, z toho za 8 rokov po 60. roku života, celkovým procentom 43,2.
Návrhom podaným na Ľudovom súde v Nitre navrhovateľ sa domáhal zvýšenia tohto dôchodku, poukazujúc na to, že pre výpočet zvyšovacích čiastok neboli mu započítané všetky služobné roky.
Ľudový súd v Nitre vykonal dôkaz výmerom býv. Úradovne Všeobecného penzijného ústavu v Bratislave a z neho zistil, že navrhovateľ bol zamestnaný aj v čase od 1. januára 1908 do 1. novembra 1909, od 1. januára 1910 do 15. augusta 1914 a od 1. júna 1919 do 1. mája 1927, celkom 184 mesiacov a 15 dní, z čoho sa započítává polovica, t. j. 92 mesiacov a 7 a 12 dní zaokrúhlené na 93 mesiacov, t. j. 8 rokov v XVI. triede penzijného zákona. Na základe tohto zistenia ľudový súd usúdil, že aj táto doba má byť tiež započítaná do doby smerodajnej pre výpočet zvyšovacích čiastok, priznal navrhovateľovi zvyšovacie částky za 34 roky a rozsudkom priznal mu zvýšený starobný dôchodok od 14. novembra 1952 do 31. mája 1953 v sume 4.743 Kčs mesačne v starých peniazoch a od 1. júna 1953 v sume 948,10 Kčs v nových peniazoch.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom Ľudového súdu v Nitre bol porušený zákon, rozsudok ten zrušil a vec vrátil Ľudovému súdu v Nitre na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
Odôvodnenie:
Starobný dôchodok bol navrhovateľovi priznaný podľa zákona o národnom poistení, lebo napadol za jeho účinnosti 14. novembra 1952. Podľa ustanovení § 7I ods. 3 tohto zákona možno priznať zvyšovacie čiastky len za čas poistenia. Pokiaľ ide o doby získané v poistení pred účinnosťou zákona o národnom poistení, sú podľa ustanovení § 267 ods. 2 cit. zák. príspevkové doby, získané v niektorom z doterajších odvetví verejnoprávneho dôchodkového poistenia včítane dobrovoľného pokračovania v poistení, naroveň postavené dobám poistenia podľa zákona o národnom poistení. Dôsledne sa však hovorí o dobách príspevkových, ktorými sú podľa § 12 penz. zák. doby poistené na základe penzijnej poistnej povinnosti, ak sa prihláška stala aspoň jednou stranou včas, nehľadiac na to, či poistné za túto dobu bylo zaplatené.
Dobou príspevkovou však nie je nepoistená služobná doba, akou je spomenutá služobná doba