Input:

č. 105/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 105/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Předpokladem pro přiznání vdovského důchodu podle § 65 zák. o nár. poj. je splnění základní podmínky u pojištěnce (důchodce), a to i tehdy, je-li nárok na vdovský důchod odvozován od důchodce, který pobíral úrazový důchod.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. května 1955, Cz 179/55.)
Státní úřad důchodového zabezpečení nepřiznal navrhovatelce vdovský důchod, ježto navrhovatelčin zemřelý manžel neměl splněnu základní podmínku podle § 61 zák. o nár. poj.
Lidový soud v Jihlavě zrušil tento výměr a Státnímu úřadu důchodového zabezpečení uložil, aby navrhovatelce přiznal a vyplácel vdovský důchod v zákonné výši od smrti jejího manžela. Lidový soud zjistil z nálezu rozhodčího soudu Úrazové pojišťovny dělnické v Praze, že manželu navrhovatelky vzhledem k utrpěnému pracovnímu úrazu byl přiznán a vyplácen 100% důchod z jeho ročního výdělku. Lidový soud vycházel z toho, že zákon o národním pojištění nerozlišuje u vdovského důchodu mezi důchodci úrazovými a ostatními.
Krajský soud v Jihlavě rozsudek soudu prvé stolice potvrdil. Podle názoru krajského soudu opírajícího se o ustanovení § 65 zák. o nár. poj. je rozhodující jen okolnost, zdali zemřelého možno považovat za důchodce. Ježto tomu tak je, přísluší navrhovatelce nárok na vdovský důchod a ustanovení § 74 odst. 1 zák. o nár. poj. neposkytuje podklad pro jiný závěr.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že rozhodnutími obou soudů byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Jde o to, zda navrhovatelce přísluší nárok na vdovský důchod jen z toho důvodu, že manžel navrhovatelčin byl důchodcem úrazovým bez zřetele k tomu, zda splnil základní podmínku. Pro kladný závěr v tomto směru dovolává se soud druhé stolice ustanovení § 65 zák. o nár. poj. a dovozuje z něj, že manžel navrhovatelky byl důchodcem, což pro založení nároku na vdovký důchod podle tohoto ustanovení postačuje.
Při výkladu zákona nelze však vykládat jednotlivá ustanovení isolovaně, nýbrž nutno přihlížet k jednotlivým ustanovením v jich vzájemné souvislosti, chceme-li vyložit správně podstatu toho či onoho zákonného ustanovení. Ustanovení § 65 zák. o nár. poj. upravuje otázku zvláštních podmínek