Input:

R 103/1955; Garance

č. 103/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Lehota 300 dní podľa § 42 ods. 1 zák. o rodinnom práve pri zániku manželstva rozvodom začína plynúť dňom nasledujúcom po nadobudnutí právoplatností rozsudku o rozvode manželstva (§ 161 o. s. p.).
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 5. apríla 1955, 5 Co 463/54).
Ľudový súd v Lipt. Mikuláši uznal žalovaného otcom maloletého žalobcu, nar. 9. júla 1953. V odôvodnení odvolania žalovaný medziiným poukázal na skutočnosť, že matka maloletého žalobcu bola vydatá a tak kým nepredloží dôkaz o zániku svojho manželstva, treba mať za to, že otcom narodeného dieťaťa je jej manžel.
Krajský súd odvolaniu žalovaného vyhovel a žalobu zamietol.
Odôvodnenie:
Krajský súd zo spisov zn. O 154/51 Ľudového súdu v Lipt. Mikuláši zistil, že manželstvo matky maloletého žalobcu, uzavreté 2. mája 1945, bolo rozvedené rozsudkom z 15. augusta 1952. Tento rozsudok bol doručený matke maloletého žalobcu 27. augusta 1952, ale žalovanému až 25. septembra 1952.
Účastníci sa po vyhlásení rozsudku nevzdali na súde opravného prostriedku a tak rozsudok sa stal právoplatným dňom jeho doručenia tomu účastníkovi, u ktorého bolo doručenie neskoršie vykonané. Proti doručenému rozsudku totiž nepodal opravný prostriedok ani