Input:

R 101/1954; Garance

č. 101/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Skutečnost, že se změnilo bydliště dítěte, jemuž byl přiznán státní dětský příspěvek, není sama o sobě důvodem pro zastavení » příspěvku, když se jinak poměry dítěte nezměnily.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z ,23. dubna 1954, Cz 139/54.)
Lidový soud v Chomutově přiznal nezletilému státní dětský příspěvek ve výši 300 Kčs měsíčně starých peněz počínaje dnem 1. ledna 1953. Dne 14. září 1953 se dostavil k lidovému soudu manžel matky dítěte a udal, že od 14. září 1953 bude bydlet trvale s nezletilým v Jílovém u Děčína. Současně požádal, aby spisy byly postoupeny lidovému soudu v Děčíně.
Lidový soud v Chomutově na to vydal usnesení, jímž zastavil poskytování státního dětského příspěvku a to koncem měsíce září 1953. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že zastavení se děje z toho důvodu, že podle prohlášení manžela matky nezletilého tento má od 14. září 1953 trvalé bydliště v okrese Děčín a že lidový soud v Děčíně je příslušným rozhodnout o dalším poskytování státního dětského příspěvku. Toto usnesení se stalo pravomocným.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že usnesením lidového soudu v Chomutově byl porušen zákon a usnesení to zrušil.
Z odůvodnění:
Podle § 12 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže, a §§ 32, 37 nař. min. sprav, č. 70/1952 Sb. se poskytuje státní dětský příspěvek potřebným dětem, pokud nedovŕši 16. rok, dětem starším než 16 let v případě, že se takové dítě nemůže pro nedostatek zdraví, duševní poruchu nebo tělesnou vadu živit samo nebo se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení 25. roku věku, pokud podmínky pro jeho přiznání nezanikly dříve.
K zastavení poskytování státního dětského příspěvku dojde, jestliže