Input:

R 10/1967 (tr.); Útok na veřejného činitele Garance

č. 10/1967 Sb. rozh. tr.
Pro posouzení subjektivní stránky trestného činu podle § 155 tr. zák. (§ 156 tr. zák.) je nerozhodné, že napadený příslušník závodní stráže nebyl označen červenou páskou, když obviněný z jiných okolností, např. z toho, že viděl, že napadený je oblečen ve stejnokroji závodní stráže, znal jej jako příslušníka této stráže, věděl, že v kritické době koná službu a plní své služební povinnosti.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 8. listopadu 1966 - 6 Tz 53/66.)
Okresní prokurátor v P. podal dne 11. 2. 1966 obžalobu na obviněného pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) tr. zák., kterého se dopustil tím, že 13. ledna 1966 v K. ve večerních hodinách vznikl neoprávněně do n. p. G. a když byl vyzván členem ZS, aby opustil zmíněný národní podnik, udeřil ho dvakráte pěstí do hlavy, čímž mu způsobil lehký otřes mozku a otok v krajině levého spánku, pro kteréžto zranění byl poškozený neschopen práce od 13. ledna do 22. ledna 1966.
V hlavním líčení konaném dne 9. března 1966 byl obviněný uznán vinným zažalovaným trestným činem a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců nepodmíněně. Proti tomuto rozsudku podal odvolání jen obviněný. Krajský soud usnesením ze dne 28. dubna 1966 sp. zn. 3 To 169/66 rozsudek v celém rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně s tím, aby ji znovu projednal a rozhodl. Uložil okresnímu soudu, aby provedl další důkazy v obžalobě uvedené a při tom vyslovil názor, že člena ZS, pokud je ve službě a je povolán k ochraně socialistického vlastnictví, nutno považovat za veřejného činitele.
Okresní soud po doplnění důkazního řízení rozsudkem ze dne 7. června 1966 sp. zn. 1 T 12/66 uznal obviněného vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a uložil mu podmíněný trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců se zkušební dobou 3 let.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud zrušil rozsudek okresního soudu a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Skutková zjištění okresního soudu v tom směru, že obviněný onoho večera úmyslně ublížil poškozenému na zdraví, odpovídají výsledkům provedeného dokazování.
Okresní soud odůvodnil své rozhodnutí o vině trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. pouze tím, že došlo ke zranění poškozeného, které tuto kvalifikaci odůvodňuje, že však jednání obviněného nelze posoudit podle návrhu žaloby jako trestný čin podle § 155 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) tr. zák., protože