Input:

R 1/1964 (tr.); I. Místní lidový soud. Poškozený.; II. Místní lidový soud. Poškozený.; III. Místní lidový soud. Poškozený.; IV. Místní lidový soud. Poškozený Garance

č. 1/1964 Sb. rozh. tr.
I. Výrok rozsudku místního lidového soudu, kterým bylo uloženo provinilému občanu některé opatření podle § 31 odst. 1, 2, zák. č. 38/1961 Sb. o MLS, nelze považovat za rozhodnutí, které by se dotýkalo poškozeného. Proto není poškozený oprávněn proti takovému výroku podat podle § 33 odst. 2 písm. a) zák. o MLS odvolání.
II. Podle § 35 zák. o MLS postupuje okresní soud při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí místního lidového soudu podle zásad obsažených v ustanoveních hlavy šestnácté tr. ř. Pro toto řízení platí tudíž také ustanovení § 254 odst. 1 tr. ř., podle kterého odvolací soud přezkoumává mimo jiné jen správnost těch výroků, proti nimž odvolatel může podat odvolání. Z toho plyne, že podal-li poškozený nepřípustné odvolání proti rozhodnutí místního lidového soudu, nemůže okresní soud jako soud odvolací v rámci tohoto odvolání přezkoumávat správnost ostatních výroků, jakými jsou výrok o vině a výrok o uloženém opatření.
III. I v řízení před místním lidovým soudem musí být nárok na náhradu škody vzniklé jednáním provinilého občana včas poškozeným uplatněn a zjištěna jeho skutečná výše.
IV. Ze znění § 34 odst. 3 a 4 zák. o MLS vyplývá, že okresní soud v rámci odvolacího řízení může napravit pochybení v rozhodnutí místního lidového soudu vlastním rozhodnutím jen potud, pokud jde o nedostatečná pochybení. Za nepodstatná pochybení nelze považovat pochybení ve výroku o vině nebo výroku o opatření.
(Rozhodnutí presidia krajského soudu v Českých Budějovicích z 21. 6. 1963 - To pres 1/3.)
Místní lidový soud v Písku uznal provinilce vinným proviněním proti socialistickému soužití podle § 19 písm. a) zák. o MLS, jehož se provinilý občan dopustil tím, že v hádce udeřil poškozenou násadou od koštěte a způsobil jí zranění. Bylo vysloveno napomenutí a povinnost nahradit náklady OÚNZ, které vzešly z provinění provinilého. Poškozené bylo doporučeno, aby se obrátila se svým nárokem na náhradu škody na okresní soud.
Okresní soud v Písku k odvolání poškozené změnil rozsudek místního lidového soudu tak, že provinilému uložil peněžitý trest (správně pokutu) ve výši 200,- Kčs.
Presidium krajského soudu v Českých Budějovicích ke stížnosti pro porušení zákona rozhodlo rozsudkem takto:
Rozsudek okresního soudu v Písku ze dne 20. února 1963 sp. zn. Mo 8/62 v celém rozsahu, jakož i rozsudek místního lidového soudu v Písku ze dne 29. listopadu 1962 sp. zn. M 79/62 ve výroku, jímž byla provinilému uložena povinnost náhrady nákladů, které vzešly OÚNZ v Písku z provinění provinilého, zrušil.
Odvolání poškozené podle § 34 odst. 1 zák. o MLS zamítl.
Z odůvodnění:
Proti rozhodnutí okresního soudu podal stížnost pro porušení zákona ve prospěch provinilého krajský prokurátor v Českých Budějovicích s tím, že okresní soud porušil zák. č. 38/1961 Sb. v ustanovení § 33 odst. 2 písm. a), protože k odvolání poškozené se nezabýval jen otázkou nepřiznání nároku na náhradu škody, nýbrž podstatou věci, a dále pak i v ustanovení § 34 cit. zák. proto, že rozhodl ve věci samé a uložil přísnější opatření než místní lidový soud.