Input:

R 1/1963 (tr.); Dodávka výrobků a prací zvlášť vadné jakosti. Pokus. Pracovní poměr - odpovědný pracovník Garance

č. 1/1963 Sb. rozh. tr.
Neoprávněné odstraňování podstatných závad objevivších se při namátkových kontrolních zkouškách jednotlivých kusů ze série vyrobených přístrojů a v tom obsažené zakrývání skutečných výsledků kontrolních zkoušek, je přípravou k trestnému činu dodávky výrobků a prací zvlášť vadné jakosti podle § 7 odst. 1 a § 128 odst. 1 písm. b) tr. zák., jestliže se tím mělo dosáhnout, aby objednatel vyrobenou sérii přístrojů převzal a výrobní podnik tak mohl vykázat splnění plánu výroby.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. září 1962 - 1 T z 22/62)
Rozsudkem krajského soudu v Praze jako soudu odvolacího byli obžalovaní V. a K. uznáni vinnými trestným činem dodávky výrobků a prací zvlášť vadné jakosti podle § 128 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzeni podle téhož zákonného ustanovení k nepodmíněným trestům odnětí svobody V. na 2 roky a K. na 18 měsíců.
Trestného činu se podle rozsudku dopustili tím, že při výrobě přístrojů, obžalovaný V. jako vedoucí sekretariátu ředitele a obžalovaný K. jako technický náměstek, nejen že nezabránili ostatním spoluobžalovaným, aby v průběhu zkoušek provedli neoprávněně a proti předpisům opravu závad přístrojů, zjištěných při zkouškách, ale s prováděním oprav souhlasili. To mělo umožnit převzetí dalších závadných přístrojů téže výrobní série (již zkoušce nepodrobených), objednavatelem. Na kladném průběhu zkoušek závisela přejímka vyrobených přístrojů objednatelem a tím i plnění plánu výroby závodu.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem rozsudek krajského soudu v celém rozsahu zrušil a obžalované V. a K. uznal vinnými, že při výrobě důležitých přístrojů jako odpovědní hospodářští pracovníci, obžalovaný K. jako technický náměstek a obžalovaný V. jako vedoucí sekretariátu ředitele, v úmyslu zajistit podniku neoprávněné výhody, podíleli se na nedovolené opravě kontrolou zjištěných závad těchto přístrojů ve snaze převzetí série vadných přístrojů objednavatelem.
tedy jako odpovědní hospodářští pracovníci v úmyslu zajistit socialistické organizaci neoprávněné výhody, úmyslně vytvářeli podmínky k udělení souhlasu k dodávce zvlášť vadných výrobků a zatajení jejich podstatných vad, které jim byly známy, čímž spáchali přípravu k trestnému činu dodávky výrobků a prací zvlášť vadné jakosti podle § 7 odst. 1, § 128 odst. 1 písm. b) tr. zák.
Z odůvodnění:
Proti rozsudku krajského soudu podal generální prokurátor stížnost pro porušení zákona, v níž dovozuje, že byl porušen zákon v ustanovení § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák., když obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, ačkoliv jsou v tomto případě dány zákonné podmínky pro podmíněný odklad výkonu těchto trestů.
Nejvyšší soud přezkoumal na podkladě této stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a shledal, že byl porušen zákon.
Krajský soud učinil na základě důkazů u soudu provedených správná skutková zjištění, avšak po stránce právní nesprávně věc posoudil.
Správně bylo krajským soudem zjištěno, že závod vyráběl důležité přístroje, jejichž převzetí objednavatelem bylo