Input:

č. 1/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 1/1963 Sb. rozh. tr.
Neoprávněné odstraňování podstatných závad objevivších se při namátkových kontrolních zkouškách jednotlivých kusů ze série vyrobených přístrojů a v tom obsažené zakrývání skutečných výsledků kontrolních zkoušek, je přípravou k trestnému činu dodávky výrobků a prací zvlášť vadné jakosti podle § 7 odst. 1 a § 128 odst. 1 písm. b) tr. zák., jestliže se tím mělo dosáhnout, aby objednatel vyrobenou sérii přístrojů převzal a výrobní podnik tak mohl vykázat splnění plánu výroby.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. září 1962 - 1 T z 22/62)
Rozsudkem krajského soudu v Praze jako soudu odvolacího byli obžalovaní V. a K. uznáni vinnými trestným činem dodávky výrobků a prací zvlášť vadné jakosti podle § 128 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzeni podle téhož zákonného ustanovení k nepodmíněným trestům odnětí svobody V. na 2 roky a K. na 18 měsíců.
Trestného činu se podle rozsudku dopustili tím, že při výrobě přístrojů, obžalovaný V. jako vedoucí sekretariátu ředitele a obžalovaný K. jako technický náměstek, nejen že nezabránili ostatním spoluobžalovaným, aby v průběhu zkoušek provedli neoprávněně a proti předpisům opravu závad přístrojů, zjištěných při zkouškách, ale s prováděním oprav souhlasili. To mělo umožnit převzetí dalších závadných přístrojů téže výrobní série (již zkoušce nepodrobených), objednavatelem. Na kladném průběhu zkoušek závisela přejímka vyrobených přístrojů objednatelem a tím i plnění plánu výroby závodu.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem rozsudek krajského soudu v celém rozsahu zrušil a obžalované V. a K. uznal vinnými, že při výrobě důležitých přístrojů jako odpovědní hospodářští pracovníci, obžalovaný K. jako technický náměstek a obžalovaný V. jako vedoucí sekretariátu ředitele, v úmyslu zajistit podniku neoprávněné výhody, podíleli se na nedovolené opravě kontrolou zjištěných závad těchto přístrojů ve snaze převzetí série vadných přístrojů objednavatelem.
tedy jako odpovědní hospodářští pracovníci v úmyslu zajistit socialistické organizaci neoprávněné výhody, úmyslně vytvářeli podmínky k udělení souhlasu k dodávce zvlášť vadných výrobků a zatajení jejich podstatných vad, které jim byly známy, čímž spáchali přípravu k trestnému činu dodávky výrobků a prací zvlášť vadné jakosti podle § 7 odst. 1, § 128 odst. 1 písm. b) tr. zák.
Z odůvodnění:
Proti rozsudku krajského soudu podal generální prokurátor stížnost pro porušení zákona, v níž dovozuje, že byl porušen zákon v ustanovení § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák., když obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, ačkoliv jsou v tomto případě dány zákonné podmínky pro podmíněný odklad výkonu těchto trestů.
Nejvyšší soud přezkoumal na podkladě této stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a shledal, že byl porušen zákon.
Krajský soud učinil na základě důkazů u soudu provedených správná skutková zjištění, avšak po stránce právní nesprávně věc posoudil.
Správně bylo krajským soudem zjištěno, že závod vyráběl důležité přístroje, jejichž převzetí objednavatelem bylo závislé na výsledku kontroly těchto přístrojů, provedené orgány objednavatele.