Input:

R 1/1960; Stěhovací náklady. Subvenční podvod. Záruka. Obecná odpovědnost Garance

č. 1/1960 Sb. rozh.
Některé další sporné otázky výkladu zákona č. 71/1958 Sb.
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 1. července 1959, č. 1 Ec 99/59.)
Nejvyšší soud sdělil nižším soudům dne 15. dubna 1959 pod č. 1 Ec 41/59 stanovisko občanskoprávního kolegia k některým sporným otázkám, které vyplynuly z nového zákona o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru (zákon č. 71/1958 Sb.); toto stanovisko je publikováno ve Sbírce rozhodnutí čs. soudů pod č. 34/1959.
Poněvadž se od té doby vyskytly další sporné otázky, zaujímá k nim občanskoprávní kolegium po projednání s ministerstvem spravedlnosti, Generální prokuraturou a Ústřední radou odborů toto stanovisko:
A.
I. K rozsahu platnosti zákona
1. Vztahuje se zákon č. 71/1958 Sb. na členy výrobních družstev?
Ze zákona č. 53/1954 Sb. ve znění předpisů tento zákon pozměňujících a doplňujících (zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb.), ze stanov výrobních družstev (§ 3 cit. zák.), z pracovních řádů výrobních družstev a ze směrnic Ústředního svazu výrobních družstev (§§ 48 a násl. cit. zák.), vydaných k provedení těchto předpisů plyne, že poměr člena výrobního družstva je poměrem pracovním. Vznik a zánik tohoto pracovního poměru je nerozlučně spjat se vznikem a zánikem členství (blíže k tomu srov. stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu č. 2 Ec 19/57, publikované ve Sbírce rozhodnutí čs. soudů pod č. 26/1958). Tento pracovní poměr člena výrobního družstva má určité znaky shodné se znaky pracovního poměru zaměstnaneckého a proto také ve vzorovém pracovním řádu došla výrazu zásada, že pracovní poměr členů výrobních družstev, tj. obsah práv a povinností, určujících tento pracovní poměr, se nemá odlišovat od pracovního poměru zaměstnaneckého. Tak např. odměňování za práci ve výrobních družstvech se řídí podle zásad zákona o státní mzdové politice, č. 244/1948 Sb. ve znění předpisů měnících a doplňujících, zejména vládního nařízení č. 27/1951 Sb., dovolená na zotavenou podle zákona č. 3/1954 Sb. (ve znění předpisů tento zákon pozměňujících a doplňujících), 1 bezpečnost při práci podle zákona č. 67/1951 Sb.; při vzniku a zániku pracovního poměru člena výrobního družstva platí režim vládního nařízení č. 39/1952 Sb.; převzaty byly i předpisy o práci přes čas a o práci mladistvých; pojištění členů výrobních družstev se řídí předpisy upravujícími nemocenské a důchodové pojištění zaměstnanců (vládní nařízení č. 57/1956 Sb., vyhl. č. 274/1956 Ú. l.).
Pokud jde o náhradu škody, nemají družstevně právní předpisy zvláštní ustanovení v tomto směru a odkazují (čl. 19 stanov, 2 čl. 52 pracovního řádu výrobních družstev) na platné právní předpisy (§§ 337 a násl. obč. zák.; vyhláška č. 201/1953 Ú. l. ve znění vyhlášky č. 61/1955 Ú. l.). Také vládní usnesení z 4. května 1954, o uplatňování hmotné odpovědnosti zaměstnanců se vztahovalo na pracovní poměr členů výrobních družstev (srov. usnesení představenstva Ústředního svazu výrobních družstev ze dne 21. června 1954).
Vzhledem k tomu platí ustanovení zákona č. 71/1958 Sb. i v případě náhrady škody způsobené porušením