Input:

č. 3/1959 Sb. rozh. tr., Garance

č. 3/1959 Sb. rozh. tr.
Smerodajná pre otázku, či pre istý trestný čin bolo podľa § 178 tr. por. vznesené obvinenie, je skutočnosť, či uznesenie o vznesení obvinenia (§ 179 tr. por.) v hoci ktorej časti uvádza okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, pričom však je nerozhodné, v ktorej časti tohto uznesenia sú tieto údaje uvedené.
Skutočnosť, že nebolo vznesené obvinenie podľa § 178 tr. por. ako aj porušenie ďalších ustanovení o priebehu vyšetrovania uvedených v druhom oddiele deviatej hlavy tr. por. (§§ 176 až 188), neoprávňuje odvolací súd, aby zrušujúc rozsudok súdu prvej stolice vrátil vec podľa § 275 ods. 2 tr. por. prokurátorovi na došetrenie, ak takéto porušenia nemali vplyv na náležité objasnenie veci.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. septembra 1958, sp. zn. 2 Tz 89/58.)
Obžalobou okresného prokurátora v Bardejove bol obžalovaný syn stredného rolníka a sám lesný zamestnanec stíhaný pre trestný čin útokov proti skupinám obyvateľov podľa § 117 tr. zák. a pre trestný čin poburovania proti republike podľa § 81 ods. 1 písm. a) tr. zák. Trestný čin útokov proti skupinám obyvateľov videla obžaloba v tom, že obžalovaný pri cestovaní autobusom útočil v podnapilom stave na pracovníka KNV preto, že je členom KSS a teda stúpencom ľudovodemokratického poriadku a z tohto dôvodu sa ho aj pokúšal biť; trestný čin poburovania proti republike videla obžaloba v ďalšom konaní obžalovaného, ktorý toho istého dňa v hostinci v súvislosti s výstupom, ktorý mal pred tým v autobuse, v prítomnosti viac ľudí povedal výroky nepriateľsky namierené proti ľudovodemokratickému štátnemu zriadeniu.
Ľudový súd v Bardejove jednak uznesením na hlavnom pojednávaní podľa § 245 ods. 1 tr. por. so zreteľom na čl. III č. 1 rozhodnutia prezidenta republiky z 1. decembra 1957 o amnestii trestné stíhanie obžalovaného pre trestný čin útokov proti skupinám obyvateľov podľa § 117 tr. zák., spáchaný pred cit. amnestiálnym rozhodnutím, zastavil. Rozsudkom potom uznal obžalovaného vinným trestným činom poburovania proti republike podľa § 81 ods. 1 písm. a) tr. zák.
Krajský súd v Prešove na odvolanie obžalovaného zrušil rozsudok ľudového súdu a vec vrátil okresnému prokurátorovi na došetrenie. Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v uznesení vyšetrovateľa o zahájení trestného stíhania obžalovaného bolo sice uvedené, že sa zahajuje trestné stíhanie obžalovaného pre trestné činy podle §§ 117 a 81 ods. 1 písm. a) tr. zák., avšak vo výroku tohto uznesenia bol bližšie uvedený iba skutok zakladajúci trestný čin útokov proti skupinám obyvateľov (§ 117 tr. zák.), nie však tiež skutok zakladajúci trestný čin poburovania proti republike (§ 81 ods. 1 písm. a) tr. zák.], o ktorom se stala zmienka iba v dôvodoch uznesenia.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil uznesenie krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Odôvodnenie:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona napáda uznesenia krajského súdu vytýkajúc porušenie zákona v ustanovení § 275 ods. 2 tr. por. preto, že krajský súd týmto uznesením vrátil vec na došetrenie prokurátorovi iba z toho dôvodu, že bola podaná obžaloba na obžalovaného okrem iného