Input:

84/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie Garance

č. 84/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2023,
kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
Čl. I
V § 8 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4)  Při poskytnutí náhrady se nezohledňuje skladba dřevin.”.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Čl. III
V § 10 nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb., nařízení vlády č. 111/2010 Sb., nařízení vlády č. 283/2011 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014 Sb., odstavce 3 a 4 znějí:
„(3)  Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 se nepovažuje, pokud žadatel zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů o celkové výměře nejméně 1 ha; u travního porostu podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů se jedná o travní porost, na jehož převážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.
(4)  Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 2 se nepovažuje, pokud žadatel