Input:

č. 554/2005 Sb. NSS, Stavební zákon: odstranění stavby provedené bez stavebního povolení a bez odborného vedení Garance

č. 554/2005 Sb. NSS
Stavební zákon: odstranění stavby provedené bez stavebního povolení a bez odborného vedení
k § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Stavbu provedenou svépomocí bez odborného vedení oprávněnou osobou a bez stavebního povolení či ohlášení nelze bez dalšího považovat za závadnou, jelikož opačný závěr by znamenal, že všechna řízení podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, by nutně ústila v rozhodnutí o odstranění takové stavby.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2003, čj. 30 Ca 12/2003-44)
Věc: Ing. Miloslava Š. v L. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje, za účasti osob zúčastněných na řízení Antonína a Jindřišky P. v L., o odstranění stavby provedené bez stavebního povolení.

Městský úřad Litomyšl dne 23.7. 2002 nařídil podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona odstranění stavby základu provedené bez stavebního povolení.
Okresní úřad Svitavy napadené rozhodnutí dne 29. 11. 2002 změnil tak, že stanovil novou lhůtu, v níž má být stavba odstraněna. V ostatním odvolání žalobkyně zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Rozhodnutí odvolacího orgánu napadla žalobkyně správní žalobou, v níž především uvedla, že základ stavby byl upraven jednak svépomocí, jednak dodavatelským způsobem, přičemž celé dílo je provedeno kvalitně a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. O těchto skutečnostech ostatně dle žalobkyně svědčí to, že ačkoliv je nezakrytý základ již více než šest let vystaven povětrnostním vlivům, nepůsobí mu to žádnou újmu. Stavba základu je přitom dle statického posouzení stávajícího základového pasu, vyhotoveného Ing. Karlem Š., provedena kvalitně a vyhovujícím způsobem.
Zúčastněné osoby manželé Antonín a Jindřiška P. poukazovali na to, že důkazy předkládané žalobkyní, a to statické posouzení provedené znalcem Ing. Karlem Š., posudek Ing. Miroslava H. a vyjádření projektanta Ing. Karla K., nepředstavují důkazní prostředky, jež by mohly prokázat provedení základu způsobem, který by odpovídal obecně technickým požadavkům na výstavbu. Naopak namítaly, že podle jimi zadaného znaleckého posudku, vypracovaného znalcem Vojtěchem A., není stavba provedena v souladu s požadavky projektanta.
Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí vydaná v I. i II. stupni pro vady řízení podle § 78 odst. 1 a 3 s. ř. s. a věc vrátil podle § 78 odst. 4 s. ř. s. žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V přezkoumávané věci bylo rozhodnuto o odstranění základu u domu čp. 47 včetně železné konstrukce na stavební parcele č. 150 v katastrálním území L. Pro odstranění stavby bylo zároveň stanoveno celkem osm