Input:

č. 4413/2023 Sb. NSS, Územní plánování: regulativ počtu bytových jednotek v rodinném domě; prvky regulačního plánu v územním plánu Garance

č. 4413/2023 Sb. NSS
Územní plánování: regulativ počtu bytových jednotek v rodinném domě; prvky regulačního plánu v územním plánu
k § 43 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
I. Regulativ v podobě maximálního počtu bytových jednotek v rodinném domě překračuje svojí podrobností rámec pro obsah územního plánu stanovený v § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.
II. Prvky regulačního plánu smí být obsaženy v územním plánu pouze tehdy, jestliže zastupitelstvo obce rozhodlo při rozhodování o pořízení územního plánu či schválení jeho zadání, že územní plán bude obsahovat takové prvky (§ 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Nesplnění této formální podmínky nelze překlenout.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2022, čj. 55 A 35/2022-91) *)
Prejudikatura: č. 2215/2011 Sb. NSS, č. 2266/2011 Sb. NSS, č. 2288/2011 Sb. NSS, č. 3649/2017 Sb. NSS a č. 4294/2022 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 76/2013 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 1669/11), č. 179/2018 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 178/15) a č. 78/2019 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 3817/17).
Věc: a) BETA ZDIBY a.s., b) ČTYŘI HONY, a. s., c) ZDIBY, a.s., d) SARA CZ, s.r.o., e) HOSANEMO a.s. proti městu Klecany o návrh na zrušení části opatření obecné povahy.

Navrhovatelky se domáhaly zrušení části opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – změny č. 4 územního plánu Klecany schválené usnesením Zastupitelstva města Klecany ze dne 29. 6. 2021 (dále jen „změna územního plánu“ nebo „opatření obecné povahy“), kterou podle nich bylo zasaženo do jejich vlastnického práva k nemovitým věcem v důsledku stanovení nových podmínek pro jejich využití.
Navrhovatelky b), c), d) a e) namítaly nezákonnost regulativu, jenž v plochách bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (dále jen „BI“) a plochách smíšená obytná městská (dále jen „SM“), kam jsou zařazeny jejich pozemky, zavádí přísnější regulativ týkající se počtu bytů v rodinných domech. Ustanovení § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, definuje rodinný dům jako stavbu pro bydlení, která může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Změna územního plánu umožňuje vymezit v rodinném domě pouze jednu bytovou jednotku a po uplynutí 5 let od zápisu rodinného domu do katastru nemovitostí dvě bytové jednotky. Tento regulativ je v rozporu s § 43 odst. 4 stavebního zákona, neboť překračuje meze podrobnosti obsahu územního plánu. Jedná se o novou povinnost, resp. omezení práv nad rámec právních předpisů, či dokonce v rozporu s nimi. Možnost stanovit tento regulativ nevyplývá ani z přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Podle ní má územní plán stanovit podmínky