Input:

99/2019 Sb., Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2023 Garance

č. 99/2019 Sb., Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 20. března 2019
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 1, § 10, § 11, § 12; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PŘÍSTUPNOST INTERNETOVÝCH
STRÁNEK A MOBILNÍCH APLIKACÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Digitální a informační agentury (dále jen „Agentura”).
(2)  Tento zákon se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinným subjektem.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinným subjektem, kterým je
a)  mapa a související on-line služba; v případě mapy určené k navigačním účelům však musí být digitální formou splňující požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací poskytnuto náhradní uživatelské řešení,
b)  znázornění položky sbírky kulturního dědictví, a to v případě neslučitelnosti požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací s potřebou zachovat položku sbírky kulturního dědictví nebo pravost jejího znázornění anebo v případě nedostatku vybavení na převod textu z rukopisů nebo jiných položek sbírek kulturního dědictví na obsah internetových stránek a mobilních aplikací splňující požadavky na jejich přístupnost,
c)  archiválie,
d)  mediální soubor s časovou dimenzí vysílaný v reálném čase.
(4)  Tento zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinným subjektem, který povinný subjekt přejímá z jiného zdroje, pokud není financován povinným subjektem nebo vytvářen povinným subjektem anebo pod kontrolou povinného subjektu.
§ 2
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a)  mobilní aplikací programové vybavení, jež je navrženo a vytvořeno povinným subjektem nebo pro něj tak, aby jej mohla veřejnost používat na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety; mobilní aplikací není programové vybavení, jímž je mobilní zařízení přímo ovládáno,
b)  mediálním souborem s časovou dimenzí zvukový záznam, obrazový záznam a zvukově obrazový záznam a tyto záznamy v kombinaci s interaktivními prvky,
c)  položkou sbírky kulturního dědictví kulturní památka, sbírkový předmět tvořící sbírku muzejní povahy, knihovní dokument a předmět kulturní hodnoty.
§ 3
Povinný subjekt
(1)  Povinným subjektem se rozumí
a)  stát,
b)  územní samosprávný celek,
c)  právnická osoba zřízená zákonem,
d)  právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním