Input:

98/2000 Sb., Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ve znění účinném k 1.1.2006 Archiv

č. 98/2000 Sb.
[zrušeno č. 69/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000
o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění slova v § 7 písm. c)
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 odst. 7 nahrazuje slova
§ 1
(1) Každý je povinen dodržovat mezinárodní sankce vyhlášené v souladu s tímto zákonem.
(2) Přijme-li Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada Evropské unie mezinárodní sankce v rozsahu nepřekračujícím ustanovení § 3 až 6 tohoto zákona, vláda může nařízením po schválení v příslušném výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stanovit, měnit, pozastavovat, zrušovat nebo obnovovat zákazy a jiná omezení způsobem odpovídajícím rozhodnutí uvedených orgánů o těchto mezinárodních sankcích.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) mezinárodními sankcemi souhrn příkazů, zákazů anebo omezení stanovený za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti a vyplývající
1. z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů přijatých podle článku 41 Charty Organizace spojených národů (dále jen „rozhodnutí“), nebo
2. ze společných postojů Rady Evropské unie, ke kterým se Česká republika na základě výzvy Rady Evropské unie připojila, (dále jen „společný postoj“);
b) sankcionovaným subjektem v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji určitý stát, povstalecké hnutí či jiná organizovaná moc anebo její představitelé;
c) sankcionovaným územím v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji určité území plně či částečně ovládané sankcionovaným subjektem, včetně vzdušného prostoru a pobřežních vod;
d) sankcionovanou osobou
1. občan či příslušník sankcionovaného subjektu,
2. jiná fyzická osoba obvykle pobývající na sankcionovaném území, s výjimkou občanů České republiky,
3. právnická osoba či instituce se sídlem na sankcionovaném území;
e) českou osobou
1. Česká republika,
2. občan České republiky,
3. jiná fyzická osoba oprávněná k trvalému nebo k přechodnému pobytu na dlouhodobé vízum na území České republiky,1) a
4. právnická osoba či instituce se sídlem na území České republiky, včetně jednotek územní samosprávy;2)
f) zbožím jakýkoli předmět, surovina, výrobek nebo služba, s výjimkou kulturních statků, bez ohledu na to, zda je za její poskytnutí poskytována nějaká protihodnota;
g) sankcionovaným zbožím v závislosti na rozhodnutí nebo společném postoji podle písmene a) zboží vlastněné, držené či jinak ovládané sankcionovaným subjektem či sankcionovanou osobou;
h) českým zbožím zboží vlastněné, držené či jinak ovládané českou osobou;
i) jiným zbožím zboží, které není českým zbožím ani sankcionovaným zbožím;
j) dopravním prostředkem zařízení způsobilé zejména k přepravě osob, zavazadel, zboží anebo pošty;
k) dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu dopravní prostředek
1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný sankcionovaným subjektem nebo v jeho prospěch anebo jím jinak ovládaný, nebo
2. vlastněný, držený, používaný anebo jinak ovládaný sankcionovanou osobou;
l) českým dopravním prostředkem dopravní prostředek
1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný