Input:

96/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 96/2005 Sb.
[zrušeno č. 283/2005 Sb.]
ZÁKON
ze dne 6. ledna 2005,
kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 228/1997 Sb. a zákona č. 15/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(1) Veřejnými funkcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády1, a členové zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy, zastupitelstev obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy, které vykonávají působnost obcí s rozšířenou působností (dále jen „zastupitelstvo kraje či města“).


1§ 2 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záležitostech vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě, jde-li o poslance či senátora nebo člena vlády a vedoucího ústředního správního úřadu,“.
3. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záležitostech vůči kraji, hlavnímu městu Praze, městské části Prahy, vykonávající působnost obce s rozšířenou působností nebo obce s rozšířenou působností (dále jen „kraj či město“), jakož i právnické osobě, jejímž zakladatelem je kraj či město, nebo obchodní společnosti, v níž má kraj či město majetkovou účast, jde-li o zastupitele, který je členem zastupitelstva tohoto kraje či města,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
4. V § 2 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„(6) Uvolněnému členovi zastupitelstva kraje či města nenáleží odměna za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je tento kraj či město nebo v níž má tento kraj či město většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech.1aTato odměna nesmí být poskytnuta ani po skončení mandátu uvolněného člena zastupitelstva kraje či města.“.
5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Neuvolněnému členovi zastupitelstva kraje či města náleží odměna za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž zřizovatelem je tento kraj či město nebo v níž má tento kraj či město většinovou majetkovou účast nebo většinový podíl na hlasovacích právech1a. Informaci o jménu zastupitele a výši jeho odměny vezme zastupitelstvo příslušného kraje či města na vědomí usnesením na nejbližší schůzi po