Input:

96/1977 Sb., Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, ve znění účinném k 1.1.1996 Garance

č. 96/1977 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. prosince 1977
o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
nepřímo, kompetence
289/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
ruší vše s výjimkou § 36
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1 až 35
(zrušeny 289/1995 Sb.))
§ 36
Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se mění a doplňuje takto:
1. v § 21 odstavci 1 písm. a) prvá věta zní: „Zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě s loveckou výzbrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích.“.
2. v § 36 odstavci 1 se slova „a v případě poškození lesních kultur do 30 dnů ode dne kdy škoda vznikla“, nahrazují slovy „ode dne, kdy škoda vznikla, u škod na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku ve lhůtě 30 dnů od uplynutí uvedeného období.“ a část poslední věty za středníkem se vypouští.
§ 37
Zrušovací ustanovení
Zrušují se
1. Zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství,
2. zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl,
3. vyhláška č. 622/1949 Ú. l., kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku,